Prvý kyberútok na App Store. Hackeri infikovali stovky mobilných aplikácií

Ob­ľú­be­nú inter­ne­to­vú pre­daj­ňu App Sto­re na­pad­li hac­ke­ri. Pod­ľa čín­skej bez­peč­nos­tnej fir­my Qihoo360 Tech­no­lo­gy sa ich mal­vér dos­tal až do 344 ap­li­ká­cií, ur­če­ných naj­mä pou­ží­va­te­ľom za­ria­de­ní iP­ho­ne a iPad.

Spo­loč­nosť App­le uvied­la, že hac­ke­ri vlo­ži­li škod­li­vý prog­ram do ap­li­ká­cií tak, že pod­vo­dom pri­nú­ti­li vý­vo­já­rov pou­ží­vať fa­loš­nú ver­ziu sof­tvé­ru na tvor­bu ap­li­ká­cií. Fa­loš­ný prog­ram na­zý­va­ný Xco­deG­host umož­nil hac­ke­rom po pr­výk­rát zoz­bie­rať ta­ké množ­stvo dát zo za­ria­de­ní App­lu. Je zná­me, že dov­te­dy sa v App Sto­re vy­skyt­lo len päť po­dob­ne in­fi­ko­va­ných ap­li­ká­cií.

Fa­loš­ná ver­zia Xco­de bo­la stiah­nu­tá z is­té­ho server­a v Čí­ne. Nás­led­ne ho vý­vo­já­ri za­ča­li pou­ží­vať naj­mä pre rých­lej­šie sťa­ho­va­nie prog­ra­mov, než umož­ňu­jú ame­ric­ké server­y App­lu. „Od­strá­ni­li sme z App Sto­re ap­li­ká­cie, o kto­rých vie­me, že bo­li vy­tvo­re­né po­mo­cou in­fi­ko­va­né­ho sof­tvé­ru," oz­rej­mu­je mo­men­tál­nu si­tuáciu ho­vor­ky­ňa App­le Chris­ti­ne Mo­nag­ha­no­vá. „Spo­lup­ra­cu­je­me s vý­vo­jár­mi na tom, aby ma­li is­to­tu, že pou­ží­va­jú správ­nu ver­ziu Xco­de," do­dá­va.

Zdroj: for­bes.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter