USA: Čínska kyberšpionáž musí prestať

Po­rad­ky­ňa ame­ric­ké­ho pre­zi­den­ta pre ná­rod­nú bez­peč­nosť Su­san Ri­ceo­vá ad­re­so­va­la  Čí­ne dô­raz­né va­ro­va­nie pred nad­chá­dza­jú­cou náv­šte­vou pre­zi­den­ta Si Ťin-pchin­ga v Spo­je­ných štá­toch. Vy­hlá­si­la, že čín­ska štá­tom spon­zo­ro­va­ná ky­beršpio­náž mu­sí pres­tať, pre­to­že je hroz­bou pre ná­rod­nú bez­peč­nosť a vý­znam­ným fak­to­rom v ame­ric­ko-čín­skych vzťa­hoch.

"Nie je to iba drob­ná iri­tá­cia, pre USA je to eko­no­mic­ká a ná­rod­no­bez­peč­nos­tná oba­va," po­ve­da­la Ri­ceo­vá po­čas svoj­ho vy­stú­pe­nia na Uni­ver­zi­te Geor­gea Was­hin­gto­na. "Nad­mer­ne to za­ťa­žu­je na­še bi­la­te­rál­ne vzťa­hy a je to kri­tic­ký fak­tor v roz­ho­do­va­ní o ich bu­dú­com vý­vo­ji," ci­to­va­la ju tla­čo­vá agen­tú­ra Reu­ters.

"Ky­beršpio­náž, kto­rá je za­me­ra­ná na osob­né a fi­rem­né in­for­má­cie s cie­ľom eko­no­mic­ké­ho zis­ku pre pod­ni­ky, pod­rý­va na­šu dl­ho­do­bú eko­no­mic­kú spo­lup­rá­cu a mu­sí pres­tať," zdô­raz­ni­la Ri­ceo­vá.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter