Tlačené pamäťové štítky od Xeroxu pomôžu v boji proti falšovateľom

Spo­loč­nosť Xerox pred­sta­vi­la dva no­vé tla­či­teľ­né pa­mä­ťo­vé štít­ky s ka­pa­ci­tou 36 bi­tov v rám­ci pre­pi­so­va­teľ­nej pa­mä­te. Xerox ich vy­vi­nul ako nás­troj bo­ja pro­ti fal­šo­va­niu, kto­rý vy­uži­jú hlav­ne spo­loč­nos­ti za­obe­ra­jú­ce sa dis­tri­bú­ciou. Štít­ky pril­epe­né na ba­lík to­tiž do­ká­žu po­jať in­for­má­ciu o je­ho ob­sa­hu i sta­ve, a tak mô­žu slú­žiť nap­rík­lad na ove­re­nie je­ho pra­vos­ti či to­ho, ako sa s ním v prie­be­hu dis­tri­bú­cie za­ob­chá­dza­lo. Ďal­šie in­for­má­cie, kto­ré sa da­jú do štít­ku za­pí­sať, sa mô­žu tý­kať nap­rík­lad úh­ra­dy pop­lat­ku za prep­ra­vu, zá­ru­ky, servis­u či prí­pad­ných dis­tri­buč­ných auto­ri­zá­cií.

Na pre­čí­ta­nie dát pri­tom pos­ta­čí bež­ný in­te­li­gent­ný te­le­fón s prís­luš­nou ap­li­ká­ciou, do­kon­ca bez nut­nos­ti prí­po­ja k inter­ne­tu. Pok­ro­či­lej­ší z dvoch pred­sta­ve­ných ty­pov štít­kov bu­de mať na­vy­še dá­ta kryp­tog­ra­fic­ky za­bez­pe­če­né pros­tred­níc­tvom uni­kát­ne­ho kó­du.

„Bež­né opat­re­nia pro­ti fal­šo­va­niu, ako sú nap­rík­lad ne­vi­di­teľ­ný at­ra­ment, ho­log­ra­my ale­bo či­py RFID, sa da­jú ľah­ko sko­pí­ro­vať a pre­lo­miť a pri­tom sú čas­to nák­lad­ne," uvá­dza vo svo­jej sprá­ve Xerox, „ale kom­bi­ná­cia tla­če­nej pa­mä­te a za­šif­ro­va­nia pred­sta­vu­je jed­no z naj­bez­peč­nej­ších rie­še­ní pro­ti fal­šo­va­niu na tr­hu."

A ho­ci Xerox ce­nu štít­kov nez­ve­rej­nil, ich vý­ro­ba je vraj lac­ná, pri­čom pre­lo­me­nie ich ochra­ny je ná­roč­né. Vý­hod­ná je v ne­pos­led­nom ra­de aj spo­mí­na­ná mož­nosť ove­re­nia ich pra­vos­ti v off-li­ne re­ži­me.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter