Prvé pravidelné bezpečnostné aktualizácie Androidu

Goog­le pl­ní prís­ľub pra­vi­del­ných bez­peč­nos­tných ak­tua­li­zá­cií An­droi­du. Vy­pus­til pr­vý z tých­to me­sač­ných dá­vok pre ma­ji­te­ľov za­ria­de­ní Nexus, kon­krét­ne pre ty­py Nexus 4, 5, 6, 7, 9 a 10 tak je k dis­po­zí­cii An­droid 5.1.1 build s ozna­če­ním LMY48M a ta­kis­to LMY48N pre te­le­víz­ny Nexus Player.

Vý­vo­já­ri z An­droid Po­li­ce k to­mu pri­da­li chan­ge­log, ob­sa­hu­jú­ci nie­koľ­ko bez­peč­nos­tných úp­rav chýb vrá­ta­ne tej, kto­rá ap­li­ká­ciám umož­ni­la obísť va­rov­ný SMS kód upo­zor­ňu­jú­ci pou­ží­va­te­ľa na spop­lat­ne­nie niek­to­rých slu­žieb.

Ma­ji­te­lia Nexusov vy­rá­ba­ných pria­mo pre Goog­le, na kto­rých sa An­droid na­vy­še vy­ví­ja, mô­žu po­čí­tať s tým, že ak­tua­li­zá­ciu, a te­da vy­ššiu bez­peč­nosť bu­dú mať k dis­po­zí­cii skôr. O koľ­ko skôr, to sa eš­te uvi­dí. Rov­na­ko aj to, ke­dy za­čnú rea­go­vať aj ďal­ší vý­rob­co­via, ako sú HTC, Mo­to­ro­la ale­bo So­ny, res­pek­tí­ve ope­rá­to­ri.

Zdroj: com­pu­terworld.cz


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter