Hackeri zverejnili údaje o miliónoch neverníkov z erotickej zoznamky Ashley Madison

Útok hac­ker­skej sku­pi­ny Im­pact Team na me­dzi­ná­rod­nú ero­tic­kú zoz­nam­ku As­hley Ma­di­son už dáv­nej­šie potvr­di­la sa­ma ma­ter­ská spo­loč­nosť Avid Li­fe Me­dia. No ten­to­raz vy­šlo na povrch, že až 9,7 GB cit­li­vých úda­jov o ne­ver­ných pou­ží­va­te­ľoch vrá­ta­ne ich e-mai­lu, pro­fi­lov, pla­tieb kre­dit­nou kar­tou, ba aj ero­tic­kých pre­fe­ren­cií, bo­lo pos­la­ných na skry­té server­y. Me­dzi ad­re­sa­mi klien­tov údaj­ne mož­no náj­sť OSN či Va­ti­kán.

Pod­ľa Im­pact Tea­mu sa skry­té server­y vy­uží­va­jú naj­mä ako plat­for­ma na ile­gál­ne ak­ti­vi­ty - pre­daj zbra­ní ale­bo drog. Dô­vo­dom úto­ku na osob­né úda­je klien­tov je pod­ľa všet­ké­ho sku­toč­nosť, že spo­loč­nosť Avid Li­fe Me­dia neu­zav­re­la ani zoz­nam­ku As­hley Ma­di­son, ani jej po­dob­nú Es­tab­lis­hed Men. Svo­je ko­na­nie os­pra­vedl­ňu­je mo­rál­nym zá­uj­mom. Pod­ľa útoč­ní­kov sú klien­ti tých zoz­na­miek „ne­ver­ní špi­nav­ci", kto­rí si ano­ny­mi­tu ne­zas­lú­žia.

ashley-madison_data.jpg

Sku­pi­ne hac­ke­rov sa po­da­ri­lo zis­tiť, že mno­ho pou­ží­va­teľ­ských pro­fi­lov je fa­loš­ných a až 90 - 95 % klien­tov sú v sku­toč­nos­ti mu­ži. Me­dzi dot­knu­tý­mi oso­ba­mi sa ma­jú na­chá­dzať aj ban­ká­ri a úrad­ní­ci z Bri­tá­nie a USA. Na do­la­pe­ní na­ru­ši­te­ľov ero­tic­kej zoz­nam­ky sa po­die­ľa pod­ľa všet­ké­ho aj po­lí­cia.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter