ESET spustil Parental Control v beta verzii, stiahnuť sa dá aj zadarmo

ESET Parental Control2.jpg ESET Pa­ren­tal Con­trol pre An­droid je rie­še­nie pre ce­lú ro­di­nu a pri­chá­dza v ča­se, keď čo­raz viac de­tí vy­uží­va prá­ve smar­tfó­ny a tab­le­ty na rôz­ne on-li­ne ak­ti­vi­ty a ko­mu­ni­ká­ciu. Zá­klad­nou my­šlien­kou pro­duk­tu je po­mo­cou mo­der­ných tech­no­ló­gií a pria­teľ­ské­ho di­zaj­nu umož­niť ro­di­čom efek­tív­nej­šie ochrá­niť ich de­ti pred inter­ne­to­vý­mi hroz­ba­mi a nev­hod­ným ob­sa­hom.

Me­dzi pok­ro­či­lé fun­kcie pa­tria:

  • Ap­li­kač­ný ochran­ca (Ap­pli­ca­tion Guard) - po­su­dzu­je vhod­nosť ap­li­ká­cií na zá­kla­de ve­ku de­tí. Ap­li­ká­cie nev­hod­né pre ich ve­ko­vú sku­pi­nu mô­žu byť auto­ma­tic­ky blo­ko­va­né.
  • Ča­so­vé li­mi­ty (Ti­me Ma­na­ge­ment) - hra­nie hier, ko­mu­ni­ká­cia s ka­ma­rát­mi či on-li­ne zlep­šo­va­nie zruč­nos­tí sú dô­le­ži­té rov­na­ko ako ro­din­né ak­ti­vi­ty. Tá­to fun­kcia vám umož­ní nas­ta­viť ča­so­vé ob­me­dzenie pre zvo­le­né ap­li­ká­cie.
  • Webo­vý ochran­ca (Web Guard) - chrá­ni pred inter­ne­to­vý­mi hroz­ba­mi tým, že webo­vé strán­ky po­rov­ná­va a blo­ku­je na zá­kla­de da­ta­báz.
  • Po­lo­ha di­eťa­ťa (Child Lo­ca­tor) - ro­di­čia sa už ne­mu­sia obá­vať, kde ich di­eťa je, keď sa neo­zý­va. Ro­dič sa doz­vie, kde sa na­chá­dza, vďa­ka ove­re­niu lo­ká­cie je­ho te­le­fó­nu.

Be­ta ver­zia ap­li­ká­cie ESET Pa­ren­tal Con­trol je k dis­po­zí­cii na stiah­nu­tie na Goog­le Play, viac in­for­má­cií náj­de­te aj na strán­ke BE­TA prog­ra­mu.

EBC_BETA_Infographic-sk.jpgOhodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter