Clintonová ustúpila, FBI dostane prístup k jej e-mailu

Roz­hod­nu­tie Clin­to­no­vej po­su­nu­lo dop­re­du vy­šet­ro­va­nie v prí­pa­de, že tá­to de­mok­ra­tic­ká fa­vo­rit­ka pre­zi­dent­ských vo­lieb pou­ží­va­la ako naj­vyš­šie pos­ta­ve­ná di­plo­mat­ka sve­to­vej veľ­mo­ci pra­cov­ne súk­rom­ný e-mai­lo­vý účet.

Vy­šet­ro­va­te­lia chcú zis­tiť, či Clin­to­no­vá cez súk­rom­ný e-mail ne­po­sie­la­la taj­né in­for­má­cie. Hilla­ry Clin­to­no­vá po nie­koľ­kých me­sia­coch na­ko­niec us­tú­pi­la po­žia­dav­kám, aby od­ov­zda­la svoj osob­ný e-mai­lo­vý server, kto­rý vy­uží­va­la po­čas pô­so­be­nia na pos­te ame­ric­kej mi­nis­ter­ky za­hra­nič­ných ve­cí. Clin­to­no­vá da­la prí­kaz, aby bo­lo za­ria­de­nie od­ov­zda­né mi­nis­ter­stvu spra­vod­li­vos­ti, in­for­mo­va­la v uto­rok tla­čo­vá agen­tú­ra AP.

Vy­šet­ro­va­nie sa po­su­nu­lo

Vy­šet­ro­va­nie sa tý­ka aj to­ho, či ne­bo­li cez súk­rom­ný e-mail ne­pat­rič­ne po­sie­la­né a na do­má­com e-mai­lo­vom server­i na pred­mes­tí New Yor­ku ucho­vá­va­né taj­né in­for­má­cie.

Ho­vor­ca Clin­to­no­vej kam­pa­ne Nick Merrill uvie­dol, že sa za­via­za­la spo­lup­ra­co­vať s vy­šet­ro­va­teľ­mi z FBI, „a ak bu­dú ďal­šie otáz­ky, bu­de­me na ne na­ďa­lej rea­go­vať".

Kerry tvr­dí, že je­ho mail sle­du­jú

Ame­ric­ký mi­nis­ter za­hra­nič­ných ve­cí John Kerry po­va­žu­je za „veľ­mi prav­de­po­dob­né", že rus­ké a čín­ske taj­né služ­by sle­du­jú je­ho e-mai­ly. Uvie­dol to v roz­ho­vo­re pre te­le­víz­nu sta­ni­cu CBS News, od­vy­sie­la­nom v uto­rok ve­čer. „Je to veľ­mi prav­de­po­dob­né. Nie je to vy­lú­če­né. A vie­me, že v up­ly­nu­lých dňoch za­úto­či­li na množ­stvo ame­ric­kých zá­uj­mov," kon­šta­to­val Kerry.

CBS News na svo­jej inter­ne­to­vej strán­ke pí­še, že Kerry­ho vy­jad­re­nie priš­lo v ob­do­bí hac­ker­ských úto­kov, kto­ré bo­li us­ku­toč­ne­né zo za­hra­ni­čia. V jú­ni doš­lo k ma­sív­ne­mu prie­ni­ku do po­čí­ta­čov ame­ric­ké­ho vlád­ne­ho Úra­du per­so­nál­ne­ho ma­naž­men­tu (OPM). Po­doz­re­nie pad­lo na Čí­nu.

O me­siac nes­kôr za­úto­či­li hac­ke­ri na e-mai­lo­vú sieť Zbo­ru ná­čel­ní­kov štá­bov ame­ric­kej ar­má­dy. Z toh­to úto­ku úra­dy po­do­zrie­va­jú Rus­ko. Pod­ľa Kerry­ho je hroz­ba di­gi­tál­nej špio­ná­že a pre­ni­ka­nia do po­čí­ta­čo­vých sys­té­mov „nes­mier­nym zne­po­ko­je­ním" pre vlá­du USA.

Zdroj: Webnoviny.sk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter