Ochrana overením klienta heslom a SMS prestáva v bankovníctve postačovať

Úto­ky hac­ke­rov na ban­ky pri­bú­da­jú a pe­ňaž­né do­my ve­nu­jú pod­vo­dom v on-li­ne sve­te čo­raz väč­šiu po­zor­nosť. Pod­ľa brit­skej or­ga­ni­zá­cie Fi­nan­cial Fraud Ac­tion na­rást­li vla­ni vo Veľ­kej Bri­tá­nii stra­ty z on-li­ne pod­vo­dov me­dzi­roč­ne o 48 per­cent. Aj slo­ven­ské ban­ky čo­raz čas­tej­šie upo­zor­ňu­jú klien­tov na pod­vod­né e-mai­ly. Vla­ni sa na Slo­ven­sku sta­lo obe­ťou hac­ker­ských úto­kov zhru­ba 500 ľu­dí. Slo­vá­ci sa už mô­žu pro­ti ško­dám spô­so­be­ným hac­ker­mi do­kon­ca aj pois­tiť.

Ban­ko­vé do­my sa dnes pri ochra­ne pred di­gi­tál­ny­mi zlo­dej­mi a pod­vod­ník­mi spo­lie­ha­jú pre­važ­ne na auten­ti­fi­kač­né sys­té­my, kto­ré ove­ru­jú klien­ta hes­lom a špe­ciál­nym kó­dom, kto­rý klien­to­vi poš­lú pri reali­zá­cii tran­sak­cie do mo­bi­lu.

V mi­nu­los­ti ta­ká­to ochra­na pre­važ­ne pos­ta­čo­va­la, ale s no­vý­mi typ­mi hro­zieb, pos­ta­ve­ný­mi na so­ciál­nom in­ži­nier­stve, to už nep­la­tí. Vý­skum agen­tú­ry IDC zdô­raz­ňu­je pot­re­bu pre­cho­du na proak­tív­nu ochra­nu, kto­rá je za­lo­že­ná na roz­poz­na­ní hro­zieb eš­te pred­tým, ako útoč­ní­ci stih­nú na­pá­chať ško­dy.

Boj s no­vo­do­bý­mi ban­ko­vý­mi zlo­dej­mi si vy­ža­du­je neus­tá­le mo­ni­to­ro­vať, čo sa de­je v di­gi­tál­nych ka­ná­loch ban­ky, a ana­ly­zo­vať zoz­bie­ra­né dá­ta, aby bo­lo mož­né od­lí­šiť neob­vyk­lé ak­ti­vi­ty od nor­mál­ne­ho sprá­va­nia sa. Ap­li­ko­va­nie pre­dik­tív­nej a be­ha­vio­rál­nej ana­ly­ti­ky na dos­tup­né dá­ta mô­že ban­kám po­môcť vy­hod­no­co­vať po­ten­ciál­ne hroz­by, včas od­ha­liť úto­ky a upo­zor­niť na ri­zi­ká. Ana­lý­zy dát sa pri­tom da­jú ro­biť v reál­nom ča­se, vďa­ka čo­mu mož­no pre­dísť roz­sia­hlym ško­dám.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter