Škodovky možno hacknúť už aj za jazdy. Heslo k WiFi je zhodné s VIN číslom karosérie.

Na prob­lé­my s ne­dos­ta­toč­ným za­bez­pe­če­ním vo­zi­diel znač­ky Ško­da upo­zor­ni­la bez­peč­nos­tná spo­loč­nosť Trend Mic­ro. Pos­tih­nu­teľ­né sú prá­ve pos­led­né mo­de­ly, kto­ré sú vy­ba­ve­né tech­no­ló­giou Smar­tGa­te. Aj keď prob­lé­my ne­vyús­ťu­jú do pria­me­ho oh­ro­ze­nia bez­peč­nos­ti ces­tu­jú­cich, útoč­ní­ko­vi umož­ňu­jú až neu­ve­ri­teľ­ne jed­no­du­cho zís­kať prís­tup k niek­to­rým úda­jom.

Sys­tém Smar­tGa­te, ob­siah­nu­tý v auto­mo­bi­loch Ško­da, sprís­tup­ňu­je po­mo­cou ap­li­ká­cie auto­mo­bil­ky na smar­tfó­noch uží­va­te­ľov v reál­nom ča­se úda­je o sta­ve vo­zid­la vrá­ta­ne de­tail­ných tech­nic­kých in­for­má­cií. Dos­tup­ných je oko­lo 40 pa­ra­met­rov, ako rých­losť, spot­re­ba, otáč­ky mo­to­ra či stav ba­té­rie.

Video:


Ne­dos­ta­toč­né bez­peč­nos­tné nas­ta­ve­nie už vop­red prez­rá­dza sku­toč­nosť, že hes­lo k WiFi je zhod­né s VIN čís­lom ka­ro­sé­rie, me­no sie­te ob­sa­hu­je pos­led­ných šesť čís­lic z VIN a u ku­sov pod­po­ru­jú­cich pri­po­je­nie cez WiFi Di­rect je PIN-om tiež pos­led­ných šesť čís­lic z VIN. Na­vy­še čís­lo VIN zvyk­ne bý­vať umies­tne­né vi­di­teľ­ne nap­rík­lad pod čel­ným sklom vo­zid­la. Ok­rem iné­ho sig­nál sie­te Smar­tGa­te je po­mer­ne sil­ný, tak­že sa mož­no do cu­dzej WiFi sie­te na­bú­rať pria­mo z au­ta idú­ce­ho za ním, a to aj pri rých­los­ti 30 - 120 km/h.

skoda2.jpg

Po pr­výk­rát sa Smar­tGa­te ob­ja­vil v mo­de­li Fa­bia III a v sú­čas­nos­ti sa mon­tu­je aj do vo­zi­diel znač­ky Oc­ta­via, Ra­pid, Ye­ti či Su­perb. WiFi sieť sys­té­mu sa za­pí­na so za­pnu­tím mo­to­ra. Ma­ji­te­ľom ta­kých­to vo­zi­diel sa od­po­rú­ča zme­niť si hes­lo, PIN a me­no sie­te a naj­mä zní­žiť vy­ža­ro­va­cí vý­kon WiFi v nas­ta­ve­niach na 10 %. Tým sa ob­me­dzí do­sah WiFi sie­te Smar­tGa­te.

Mo­men­tál­ne však dos­tup­né in­for­má­cie o prob­lé­me so za­bez­pe­če­ním ne­naz­na­ču­jú, že zís­ka­nie prís­tu­pu k WiFi sie­ti Smar­tGa­te by moh­lo mať aj váž­nej­šie nás­led­ky, ako je mož­nosť čí­tať úda­je o sta­ve auto­mo­bi­lu.

Vy­jad­re­nie spo­loč­nos­ti ŠKO­DA AUTO k za­bez­pe­če­niu roz­hra­nia Smar­tGa­te:

Bez­peč­nosť zá­kaz­ní­kov je pre znač­ku ŠKO­DA jed­nou z hlav­ných prio­rít, a pre­to neus­tá­le kon­tro­lu­je­me a zlep­šu­je­me bez­peč­nosť roz­hra­nia Smar­tGa­te ako aj ďal­ších in­fo­tain­ment sys­té­mov. Od­po­rú­ča­me na­šim zá­kaz­ní­kom, aby si zme­ni­li v nas­ta­ve­niach pred­vo­le­né prís­tu­po­vé hes­lo pre zvý­še­nie ich vlas­tnej bez­peč­nos­ti a za­bez­pe­če­nie ich dát.

Inter­né šet­re­nia uká­za­li, že roz­hra­nie Smar­tGa­te by moh­lo uľah­čiť prís­tup k dá­tam auto­mo­bi­lu oso­bám mi­mo au­ta. Av­šak vzhľa­dom na to, že Smar­tGa­te je pa­sív­ny sys­tém, nie je mož­né po­sie­lať žiad­ne prí­ka­zy sme­rom z mo­bil­né­ho te­le­fó­nu do auto­mo­bi­lu. Prev­za­tie sys­té­mu ov­lá­da­nia auto­mo­bi­lu pre­to ab­so­lút­ne vy­lu­ču­je­me.

Od 45. týž­dňa ro­ku 2015 bu­dú všet­ky ma­nuá­ly auto­mo­bi­lov ob­sa­ho­vať od­po­rú­ča­nie na zme­nu pred­vo­le­né­ho hes­la pred pou­ži­tím Smar­tGa­te. Pre zvý­še­nie bez­peč­nos­ti na­šich exis­tu­jú­cich zá­kaz­ní­kov v sú­čas­nos­ti pra­cu­je­me na úp­ra­ve všet­kých ap­li­ká­cií ŠKO­DA. Od 36. týž­dňa ro­ku 2015 bu­dú mu­sieť pou­ží­va­te­lia zme­niť hes­lo roz­hra­nia Smar­tGar­te pred pou­ži­tím ap­li­ká­cie. Bez tej­to zme­ny ne­bu­de mož­né ap­li­ká­cie spus­tiť.

Ro­man Raj­tár, PR ma­na­ger, ŠKO­DA AUTO Slo­ven­sko s.r.o.

Zdroj: blog.tren­dmic­ro.com
Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter