WikiLeaks: Spojené štáty sledovali japonskú vládu i spoločnosti

Or­ga­ni­zá­cia Wiki­Leaks zve­rej­ni­la na svo­jej webo­vej strán­ke do­ku­men­ty, pod­ľa kto­rých Spo­je­né štá­ty sle­do­va­li ja­pon­ských vlád­nych či­ni­te­ľov a ta­moj­šie spo­loč­nos­ti. Ozná­mi­la to dnes agen­tú­ra AP.

Me­dzi pred­met­ný­mi do­ku­men­tmi sú šty­ri sprá­vy Ná­rod­nej bez­peč­nos­tnej agen­tú­ry (NSA) ozna­če­né ako prís­ne taj­né. Od­ha­ľu­jú vnú­tor­né roz­ho­vo­ry ja­pon­skej vlá­dy oh­ľa­dom me­dzi­ná­rod­né­ho ob­cho­du a jej po­li­ti­ky kli­ma­tic­kých zmien. Poz­nám­ka na jed­nej zo správ naz­na­ču­je, že ju Was­hin­gton zdie­ľal s Aus­trá­liou, Bri­tá­niou, Ka­na­dou a No­vým Zé­lan­dom.

Wiki­Leaks zve­rej­ni­la i zoz­nam 35 ja­pon­ských cie­ľov, kto­ré NSA te­le­fo­nic­ky od­po­čú­va­la. Sú me­dzi ni­mi úrad ja­pon­ské­ho ka­bi­ne­tu, mi­nis­ter­stvá ob­cho­du a fi­nan­cií, pred­sta­vi­te­lia ná­rod­nej ban­ky i od­de­le­nia fi­riem Mit­su­bis­hi a Mit­sui.

Ja­pon­ská vlá­da na zve­rej­ne­nie ma­te­riá­lov bez­pros­tred­ne ne­rea­go­va­la. Wiki­Leaks už v mi­nu­los­ti pub­li­ko­va­la po­dob­né sprá­vy aj o špio­náž­nej čin­nos­ti Spo­je­ných štá­tov vo­či Ne­mec­ku, Fran­cúz­sku a Bra­zí­lii.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter