Video: Pozor na hackerov áut. Môžu sa za jazdy diaľkovo nabúrať do riadenia

Za­čiat­kom toh­to me­sia­ca dvo­ji­ca bez­peč­nos­tných vý­skum­ní­kov Charlie Miller a Chris Va­la­sek us­ku­toč­ni­li bez­drô­to­vý útok na Jeep Che­ro­kee z ro­ku 2014 jaz­dia­ci po di­aľ­ni­ci v Mis­sou­ri. Ho­ci iš­lo len o de­monštrá­ciu, pou­ká­za­la na to, že in­teg­ro­va­nie mo­der­ných tech­no­ló­gií a inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia do auto­mo­bi­lov mô­že mať váž­ne bez­peč­nos­tné dôs­led­ky.

Mi­nu­lý týž­deň auto­mo­bil­ka Chrys­ler vy­da­la ak­tua­li­zá­ciu svoj­ho sof­tvé­ru pre vo­zid­lá, kto­ré ma­jú do pa­lub­né­ho po­čí­ta­ča v prís­tro­jo­vej dos­ke in­teg­ro­va­nú fun­kciu Ucon­nect. Vý­rob­ca ozná­mil, že ide o „ak­tua­li­zá­ciu sof­tvé­ru na zlep­še­nie elek­tro­nic­ké­ho za­bez­pe­če­nia vo­zi­diel". Ne­vys­vet­lil však, že za­hŕňa aj op­ra­vu na za­brá­ne­nie úto­ku, kto­rý pred­vied­li tí­to dva­ja bez­peč­nos­tní exper­ti. Miller a Va­la­sek zis­ti­li, že ak­tua­li­zá­cie pre fun­kciu Ucon­nect mož­no ma­ni­pu­lo­vať cez mo­bil­né pri­po­je­nie a za­siah­nuť tak do niek­to­rých fun­kcií vo­zid­la a sle­do­vať je­ho sú­rad­ni­ce GPS.

V prí­pa­de Jee­pu Che­ro­kee roz­ší­ri­li vý­skum­ní­ci útok na zís­ka­nie prís­tu­pu k zber­ni­ci CAN (Con­troller Area Network), te­da k sie­ti, kto­rá ov­lá­da ta­ké fun­kcie vo­zid­la, ako je ria­de­nie či br­zde­nie. Bo­li schop­ní ta­kis­to vy­pnúť mo­tor dží­pu a po­sie­lať prí­ka­zy ďal­ším kom­po­nen­tom au­ta vrá­ta­ne ko­lies.

Exper­ti za­tiaľ neuvied­li tech­nic­ké de­tai­ly, no ma­jú v plá­ne zve­rej­niť časť z nich na bez­peč­nos­tnej kon­fe­ren­cii Black Hat, kto­rá sa us­ku­toč­ní na bu­dú­ci me­siac.

Video:


Zdroj: wired.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter