Aktualizácia: Tiché autá predstavujú riziko najmä pre nevidiacich, ale je na to riešenie

Zní­žiť ri­zi­ká tak­zva­ných ti­chých áut pre chod­cov, a naj­mä zra­ko­vo pos­tih­nu­tých chod­cov, má za cieľ pe­tí­cia, na kto­rú upo­zor­ňu­je Únia ne­vi­dia­cich a sla­boz­ra­kých Slo­ven­ska. S vý­vo­jom ti­chých mo­to­rov a nás­tu­pom elek­tric­kých a hyb­rid­ných vo­zi­diel vzni­ká váž­ne ri­zi­ko oh­ro­ze­nia bez­peč­nos­ti chod­cov ako účas­tní­kov ces­tnej pre­máv­ky, keď­že ta­ké­to au­tá sa stá­va­jú prak­tic­ky ne­po­ču­teľ­né. Prob­lém sa tý­ka všet­kých chod­cov, no is­té sku­pi­ny ľu­dí vrá­ta­ne zra­ko­vo pos­tih­nu­tých sú oh­ro­ze­né viac než iné.

slepec.jpg

Naj­nov­šie pries­ku­my od­ha­li­li, že pre elek­tric­ké a hyb­rid­né vo­zid­lá je až o 40 per­cent prav­de­po­dob­nej­šie, že sa ocit­nú v ko­lí­zii s chod­com. Kaž­dý rok pri­tom pri­bú­da­jú na ces­tách ti­síc­ky ta­kých­to áut na ce­lom sve­te vrá­ta­ne Slo­ven­ska. Ti­ché vo­zid­lá je pre­to pot­reb­né vy­ba­viť vhod­ným ge­ne­rá­to­rom zvu­ku tak, aby sa kaž­dý cho­dec, a pre­dov­šet­kým člo­vek so zra­ko­vým pos­tih­nu­tím, mo­hol po­hy­bo­vať bez­peč­ne a bez stra­chu.

Ak­tua­li­zo­va­né:

Pod­ľa roz­hod­nu­tia Európ­ske­ho parla­men­tu zo za­čiat­ku ro­ku 2014 v prí­pa­de extrém­ne ti­chých auto­mo­bi­lov bu­de po­vin­né pou­ží­va­nie sys­té­mu Acous­tic Ve­hic­le Aler­ting Sys­tems (AVAS). V praxi te­da od ro­ku 2019 bu­dú mu­sieť všet­ky no­vé mo­de­ly elek­tric­kých a hyb­rid­ných áut pros­tred­níc­tvom za­bu­do­va­ných rep­ro­duk­to­rov pro­du­ko­vať dos­ta­toč­ne po­ču­teľ­ný zvuk mi­ni­mál­ne pri níz­kych rých­los­tiach a cú­va­ní. Uve­de­né opat­re­nie bu­de od ro­ku 2021 ta­kis­to po­vin­né pre všet­ky ti­ché elek­tric­ké a hyb­rid­né vo­zid­lá so skor­ším ro­kom vý­ro­by, a te­da tie­to vo­zid­lá bu­dú mu­sieť byť vy­ba­ve­né uve­de­ným za­ria­de­ním do­da­toč­ne.

Pri rých­los­tiach asi 20-30 km/h ten­to prob­lém už nev­zni­ká, pre­to­že auto svo­jím vlas­tným aero­dy­na­mic­kým a va­li­vým od­po­rom vy­tvá­ra dos­ta­toč­ný zvuk, kto­rý upo­zor­ní chod­ca na prí­pad­né blí­žia­ce sa ne­bez­pe­čen­stvo.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter