Hackeri sa nabúrali do erotickej zoznamky. Hrozia zverejnením citlivých údajov a fotografií

Hac­ke­rom sa po­da­ri­lo zís­kať osob­né úda­je viac ako 37 mi­lió­nov čle­nov za­re­gis­tro­va­ných na me­dzi­ná­rod­nej zoz­nam­ke As­hley Ma­di­son. Tá sa orien­tu­je na ľu­dí ži­jú­cich v man­žel­skom či par­tner­skom zväz­ku, kto­rí tú­žia po ne­zá­väz­nom ro­má­ni­ku s po­dob­ne zmýš­ľa­jú­ci­mi oso­ba­mi.

Po­čí­ta­čo­ví pi­rá­ti sa server­u vy­hrá­ža­jú, že v prí­pa­de, ak nez­ru­ší svo­ju pre­vádz­ku, zve­rej­nia nie­len sku­toč­né me­ná a in­tím­ne fo­tog­ra­fie jej čle­nov, ale aj čís­la ich kre­dit­ných ka­riet. Pre spo­loč­nosť As­hley Ma­di­son by to zna­me­na­lo váž­ny prob­lém, keď­že je mo­men­tál­ne na vzos­tu­pe a čos­ko­ro sa chys­tá vstú­piť na bur­zu.

Hac­ke­ri údaj­ne chcú pou­ká­zať na to, že pou­ží­va­te­ľom, kto­rí sa roz­hod­nú zma­zať svoj pro­fil zo strán­ky zoz­nam­ky, bu­de naúč­to­va­ný pop­la­tok. Ani ten však ich cit­li­vé úda­je z da­ta­bá­zy spo­loč­nos­ti ne­dos­ta­ne. „In­for­má­cie nie sú zma­za­né, ako As­hley Ma­di­son sľu­bu­je. Ob­sa­hu­jú sku­toč­né me­ná a ad­re­sy, čo je, sa­moz­rej­me, ten naj­dô­le­ži­tej­ší údaj, kto­rý chcú pou­ží­va­te­lia ne­chať zma­zať," uvied­li hac­ke­ri vo vy­hlá­se­ní. Na ich do­la­pe­ní v sú­čas­nos­tí spo­lup­ra­cu­je po­lí­cia s ma­ter­skou spo­loč­nos­ťou por­tá­lu Avid Li­fe Me­dia z Ka­na­dy.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter