Dopravné lietadlo spoločnosti Lufthansa sa nad Varšavou takmer zrazilo s dronom

Dop­rav­né lie­tad­lo ne­mec­kej spo­loč­nos­ti Luf­than­sa so 108 ľuď­mi na pa­lu­be sa pri pris­tá­va­ní na var­šav­skom Cho­pi­no­vom le­tis­ku v pon­de­lok po­po­lud­ní tak­mer zra­zi­lo s dro­nom. In­for­mo­va­la o tom dnes agen­tú­ra Reu­ters.

Pod­ľa poľ­ské­ho úra­du pre le­tec­kú na­vi­gá­ciu (PAN­SA) sa bez­pi­lot­né lie­tad­lo k dop­rav­né­mu stro­ju ty­pu Em­braer ERJ-195 na lin­ke Mní­chov-Var­ša­va prib­lí­ži­lo na ho­ri­zon­tál­nu vzdia­le­nosť prib­liž­ne 100 met­rov vo vý­ške 760 met­rov nad ze­mou.

Ho­vor­ky­ňa spo­loč­nos­ti Luf­than­sa uvied­la, že Em­braer bez­peč­ne pris­tál na le­tis­ku vo Var­ša­ve v pon­de­lok o 16.09 h SELČ.

Po in­ci­den­te zme­ni­la PAN­SA sme­ry pris­tá­tia os­tat­ných lie­ta­diel, až kým ne­bo­la ob­lasť stre­tu oboch lie­ta­diel voľ­ná. Po­sád­ky po­li­caj­ných a vo­jen­ských vr­tuľ­ní­kov, kto­ré bo­li do ob­las­ti vy­sla­né, však ni­ja­ké bez­pi­lot­né lie­tad­lo nes­po­zo­ro­va­li.

O in­ci­den­te ako pr­vý in­for­mo­val le­tec­ký por­tál Avia­tion He­rald, pod­ľa kto­ré­ho pi­lo­ti dop­rav­né­ho lie­tad­la na prí­tom­nosť dro­nu upo­zor­ni­li ria­de­nie le­to­vej pre­vádz­ky na var­šav­skom le­tis­ku slo­va­mi: "Ma­li by ste si vo vzduš­nom pries­to­re uro­biť po­ria­dok. Je to nao­zaj dosť ne­bez­peč­né."

Vzhľa­dom na sku­toč­nosť, že bez­pi­lot­né lie­tad­lá sa v čo­raz väč­šej mie­re vy­uží­va­jú na fil­mo­va­nie, pri roz­lič­ných špor­to­vých po­du­ja­tiach, ale aj v poľ­no­hos­po­dár­stve, prip­ra­vu­je Európ­ska únia pre dro­ny no­vú le­gis­la­tí­vu, kto­rej cie­ľom je chrá­niť bez­peč­nosť a zdra­vie ob­ča­nov. Zne­nie no­vých pred­pi­sov re­gu­lu­jú­cich pou­ží­va­nie dro­nov bu­de zná­me na je­seň.
Ne­mec­ko ako je­den z má­la štá­tov EÚ schvá­li­lo v jú­ni no­vé pra­vid­lá, na zá­kla­de kto­rých nie je po­vo­le­né pou­ží­vať dro­ny vo vzdia­le­nos­ti men­šej ako 1,5 ki­lo­met­ra od ob­vo­do­vých plo­tov le­tísk.

V prí­pa­de zá­uj­mu lie­tať s dro­nom v tak­to vy­me­dze­nej za­ká­za­nej zó­ne je pot­reb­né vy­žia­dať si po­vo­le­nie od ria­de­nia le­to­vej pre­vádz­ky a v zá­vis­los­ti od veľ­kos­ti dro­nu lie­tať maximál­ne do vý­šky 50 met­rov nad ze­mou.

Ak­tua­li­zá­cia:

Poľ­ská po­lí­cia za­dr­ža­la 39-roč­né­ho mu­ža z oko­lia Pia­sec­zna, kto­rý sa priz­nal, že v pon­de­lok mal vo vzdu­chu dron, av­šak v oko­lí svoj­ho byd­lis­ka.

Kri­mi­na­lis­ti naš­li bez­pi­lot­né lie­tad­lo, kto­ré te­raz pres­kú­ma­jú exper­ti, aby s ur­či­tos­ťou potvr­di­li ale­bo vy­lú­či­li, či ide o stroj, kto­rý sa v pon­de­lok tak­mer zra­zil s dop­rav­ným lie­tad­lom ty­pu Em­braer Em­braer ERJ-195 spo­loč­nos­ti Luf­than­sa sme­ru­jú­cim so 108 ľuď­mi na pa­lu­be z Mní­cho­va do Var­ša­vy. In­ci­dent sa udial pri pris­tá­va­com ma­név­ri lie­tad­la na me­dzi­ná­rod­nom le­tis­ku F. Cho­pi­na vo Var­ša­ve. Mu­ža ak­tuál­ne vy­po­čú­va­jú na po­lí­cii.

In­for­má­ciu pri­nies­la spra­vo­daj­ská te­le­ví­zia TVN24 s od­vo­la­ním sa na ho­vor­cu po­lí­cie v Pia­sec­zne Ma­cie­ja Bla­chlin­ské­ho a je­ho ko­le­gu z hlav­né­ho mes­ta Ro­ber­ta Opa­sa.

Pod­ľa dru­hé­ho z me­no­va­ných hro­zí mu­žo­vi v prí­pa­de potvr­de­nia po­doz­re­nia za oh­ro­ze­nie bez­peč­nos­ti le­tec­kej dop­ra­vy až osem ro­kov za mre­ža­mi.Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter