Tresty pre on-line pirátov sa sprísňujú. Britom hrozí až 10 rokov väzenia

Brit­ská vlá­da pritvr­di­la v bo­ji pro­ti ne­le­gál­ne­mu sťa­ho­va­niu z inter­ne­tu. Od ro­ku 2016 by mal vstú­piť do plat­nos­ti up­ra­ve­ný autor­ský zá­kon, za kto­ré­ho po­ru­še­nie má hro­ziť on-li­ne pi­rá­tom nie­len fi­nan­čná po­ku­ta, ale aj trest od­ňa­tia slo­bo­dy do vý­šky 10 ro­kov.

Pod­ľa pô­vod­né­ho zá­ko­na bo­lo mož­né za ta­ký­to pries­tu­pok od­sú­diť pá­cha­te­ľa maximál­ne na dva ro­ky. Po no­vom však bu­de pre­vádz­ko­va­nie webo­vých strá­nok ale­bo služ­by s ile­gál­nym ob­sa­hom, ako aj sťa­ho­va­nie pre vlas­tnú pot­re­bu tres­ta­né rov­na­ko prís­ne ako iné po­ru­še­nie zá­ko­na.

Prip­ra­vo­va­ný návrh zá­ko­na oce­ni­li pre­dov­šet­kým auto­ri a dr­ži­te­lia li­cen­cií, kto­rých sa po­ru­šo­va­nie práv pria­mo tý­ka­lo. Na­sa­de­nie up­ra­ve­né­ho zá­ko­na bu­de pred­chá­dzať eš­te ve­rej­ná dis­ku­sia, na kto­rej sa zú­čas­tnia je­ho navr­ho­va­te­lia i opo­nen­ti.

Zdroj: bbc.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter