Aj Toyota má problémy so softvérom. Hybridný Prius sa môže počas jazdy samovoľne vypnúť

So sof­tvé­ro­vý­mi chy­ba­mi auto­mo­bi­lov sa v pos­led­ných dňoch roztrhlo vre­ce. Po For­de a Land Ro­ve­ri hlá­si prob­lé­my naj­nov­šie aj Toyo­ta.

Ja­pon­ská auto­mo­bil­ka v sú­čas­nos­ti zvo­lá­va tak­mer 625 000 vo­zi­diel Prius a ďal­ších hyb­rid­ných mo­de­lov po ce­lom sve­te. Mu­sí v nich to­tiž op­ra­viť chy­bu v sof­tvé­ri me­ni­ča ener­gie, kto­rá by moh­la po­čas jaz­dy vy­pnúť hyb­rid­ný sys­tém vo­zid­la.

„V ob­me­dze­ných prí­pa­doch sa mô­že hyb­rid­ný sys­tém vy­pnúť po­čas jaz­dy, čo ve­die k stra­te vý­ko­nu a nás­led­né­mu za­sta­ve­niu vo­zid­la," ob­jas­ňu­je spo­loč­nosť.

Prob­lém sa tý­ka mi­ni­va­nov Prius v, ozna­čo­va­ných na niek­to­rých tr­hoch aj Prius+ ale­bo Prius al­pha, vy­ro­be­ných od má­ja 2010 do no­vem­bra 2014. Mô­že sa tý­kať aj hyb­rid­ných mo­de­lov Auris.

Ide o 120 000 vo­zi­diel v Se­ver­nej Ame­ri­ke, 160 000 v Euró­pe a 340 000 áut v do­mov­skej kra­ji­ne, v Ja­pon­sku. V sú­vis­los­ti s tým­to prob­lé­mom ne­bo­li hlá­se­né ni­ja­ké ško­dy, Toyo­ta ne­má sprá­vy o zra­ne­niach či auto­ne­ho­dách spô­so­be­ných spo­mí­na­nou chy­bou.

Auto­mo­bil­ka v mar­ci zvo­la­la tak­mer 112 500 vo­zi­diel Cam­ry a Hig­hlan­der vrá­ta­ne ich hyb­rid­ných va­rian­tov a SUV RAV4 (mo­de­ly z ro­kov 2014 a 2015) pre sof­tvé­ro­vé chy­by a prob­lé­my s po­sil­ňo­va­čom ria­de­nia.

Zdroj: tech­ti­mes.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter