Nový Zéland bojuje proti internetovým trollom. Hrozí im pokutou i väzením

Ur­či­te sa vám as­poň raz sta­lo, že vás za­ujal ne­ja­ký prís­pe­vok na­toľ­ko, že ste bo­li zve­da­ví, čo si o ňom my­slia os­tat­ní či­ta­te­lia. Ot­vo­ri­li ste si dis­ku­siu a tam vás za­hl­ti­li hlú­pe ko­men­tá­re od tak­zva­ných trollov. Na No­vom Zé­lan­de sa po­dob­ná si­tuácia opa­ko­va­la tak čas­to, že sa pro­ti nim vlá­da roz­hod­la za­kro­čiť.

crime-computer-cyb.jpg

No­vý Zé­land pri­jal zá­kon o škod­li­vej di­gi­tál­nej ko­mu­ni­ká­cii, kto­rý má chrá­niť pou­ží­va­te­ľov inter­ne­tu pred hroz­ba­mi, kto­ré pri­ná­ša­jú vý­hraž­né a uráž­li­vé ob­sa­hy. Zá­kon rie­ši pre­dov­šet­kým „trollo­va­nie" sexuál­ne­ho a ra­sis­tic­ké­ho cha­rak­te­ru, ako aj pre­ja­vy dis­kri­mi­nu­jú­ce ľu­dí s pos­tih­nu­tím, ší­re­nie in­tím­nych fo­tog­ra­fií či vi­deí bez po­vo­le­nia vy­ob­ra­ze­né­ho, prí­pad­ne pov­zbu­dzo­va­nie na spá­chanie sa­mov­raž­dy.

Za ta­ké­to „trollov­ské" sprá­va­nie pá­cha­te­ľom hro­zí buď po­ku­ta do vý­šky 30-ti­síc eur pre jed­not­liv­ca a šty­rik­rát toľ­ko pre spo­loč­nos­ti, ale­bo od­ňa­tie slo­bo­dy na dva až päť ro­kov. Zá­kon sa vzťa­hu­je aj na so­ciál­ne sie­te, ako Fa­ce­book, Twit­ter a Goog­le+. „No­vý zá­kon je sku­toč­ne ob­siah­ly a ris­ku­je­me tým ob­me­dzenie na­šej slo­bo­dy slo­va," obá­va sa si­tuácie pos­la­nec no­vo­zé­lan­dskej Ze­le­nej stra­ny Ga­reth Hud­ges.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter