Softvérová chyba môže na Range Roveroch spôsobiť svojvoľné otvorenie dverí

V krát­kom ča­se bo­la v sof­tvé­ri mo­der­ných auto­mo­bi­lov oh­lá­se­ná už dru­há chy­ba. Po tom, čo ne­dáv­no mu­se­la auto­mo­bil­ka Ford stiah­nuť z tr­hu 432 000 vo­zi­diel Fo­cus, C-MAX a Es­ca­pe pre sof­tvé­ro­vú chy­bu, kto­rá za­bra­ňo­va­la vy­pnu­tiu ich mo­to­ra, sú ten­to­raz pos­tih­nu­té vo­zid­lá SUV Land Ro­ver.

Vý­rob­ca zvo­lá­va viac než 65 000 vo­zi­diel na op­ra­vu sof­tvé­ro­vej chy­by, kto­rá mô­že viesť k svoj­voľ­né­mu ot­vo­re­niu dve­rí aj po­čas jaz­dy, pri­čom vo­dič ne­má na pa­lub­nej dos­ke ni­ja­ké va­ro­va­nie o tom, že dve­re sú od­om­knu­té. Prob­lém sa tý­ka auto­mo­bi­lov Ran­ge Ro­ver a Ran­ge Ro­ver Sport pre­dá­va­ných od ro­ku 2013 až do­te­raz.

Pod­ľa vy­hlá­se­nia vý­rob­cu ne­bo­li za­zna­me­na­né žiad­ne ne­ho­dy ale­bo zra­ne­nia v dôs­led­ku tej­to chy­by. Ma­ji­te­lia vo­zi­diel Ran­ge Ro­ver ne­bu­dú mu­sieť za vy­ko­na­né sof­tvé­ro­vé úp­ra­vy pla­tiť.

Pod­ľa exper­tov sa pre prob­lé­my s bez­kľú­čo­vým za­pa­ľo­va­ním a blo­ko­va­cí­mi sys­té­ma­mi niek­to­ré luxus­né vo­zid­lá sta­li veľ­mi ob­ľú­be­ným ter­čom zlo­de­jov áut. Tí sa v mi­nu­lom ro­ku cie­le­ne za­me­ra­li na mo­de­ly Ran­ge Ro­ver a BMW X5S, pre­to­že zis­ti­li, že ich mož­no ľah­ko od­om­knúť.

„Už viac ako rok je zná­me, že bez­kľú­čo­vé za­my­ka­cie a za­pa­ľo­va­cie sys­té­my ma­jú is­té zra­ni­teľ­nos­ti," vy­jad­ril sa ho­vor­ca auto­mo­bil­ky pre spo­loč­nosť That­cham Re­search, kto­rá zhro­maž­ďu­je úda­je o krá­de­žiach vo­zi­diel. „Je via­ce­ro vo­zi­diel, kto­ré sú zra­ni­teľ­né tým­to spô­so­bom, a Ro­ve­ry sú jed­ny z nich."

Z os­tat­ných vo­zi­diel sem pa­tria nap­rík­lad Ford Fo­cus a Fies­ta, Audi a niek­to­ré ľah­ké úžit­ko­vé vo­zid­lá.

Zdroj: bbc.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter