Hacking Team bol hacknutý. Uniklo 500 GB citlivých dát

Ob­čas sa po­da­rí hac­knúť aj hac­ke­rov. Hac­king Team, je­den z naj­kon­tro­ver­znej­ších do­dá­va­te­ľov spaj­vé­ru a mal­vé­ru, kto­rý pos­ky­tu­je od­po­čú­va­cí sof­tvér pre or­gá­ny na pre­sa­dzo­va­nie prá­va, bol údaj­ne hac­knu­tý. Útoč­ní­kom sa vraj po­da­ri­lo zís­kať cez inter­net asi 500 GB cit­li­vých inter­ných dát spo­loč­nos­ti. Ide pre­važ­ne o klien­tske sú­bo­ry, fi­nan­čné do­ku­men­ty, zmlu­vy a inter­né e-mai­ly. Hac­ke­ri ich da­li k dis­po­zí­cii ve­rej­nos­ti na stiah­nu­tie. Ok­rem to­ho sa na­bú­ra­li do úč­tu Hac­king Tea­mu na Twit­te­ri a zme­ni­li lo­go spo­loč­nos­ti na Hac­ked Team.

Hac­king Team, zná­my aj ako HT S.r.l., je ta­lian­ska spo­loč­nosť pos­ky­tu­jú­ca moc­ný mo­ni­to­ro­va­cí nás­troj Re­mo­te Co­de Sys­tem (RCS) vlá­dam a po­li­caj­ným or­gá­nom. Ho­ci fir­ma tvr­di­la, že ob­cho­du­je len s etic­ký­mi vlá­da­mi, nik­dy nez­ve­rej­ni­la zoz­nam klien­tov. Únik dát te­raz umož­ní ten­to zoz­nam sprís­tup­niť.

hacking_team_leaked_data.jpg

Unik­nu­té dá­ta bo­li nah­ra­té na Bit­Torrent vrá­ta­ne e-mai­lo­vej ko­mu­ni­ká­cie, zvu­ko­vých nah­rá­vok a zdro­jo­vých kó­dov. O nie­koľ­ko ho­dín nes­kôr bol zoz­nam sú­čas­ných aj mi­nu­lých zá­kaz­ní­kov Hac­king Tea­mu za­sla­ný na Pas­te­bin. Me­dzi naj­výz­nam­nej­ších klien­tov fir­my pa­tria FBI, Špa­nielsko, Aus­trá­lia, Či­le a Irak.

Video:


Hac­king Team ove­ru­je, ako doš­lo k na­ru­še­niu a či sú hac­knu­té in­for­má­cie le­gi­tím­ne. Bez potvr­de­nia spo­loč­nos­ti sa ne­dá s is­to­tou po­ve­dať, či sú údaj­né unik­nu­té dá­ta sku­toč­né.

Zdroj: the­hac­ker­news.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter