Preberanie obsahu na internete dostalo v SR etické pravidlá

Pre­be­ra­nie ob­sa­hu na inter­ne­te zís­ka­lo na Slo­ven­sku jas­né etic­ké pra­vid­lá. Vy­plý­va­jú z kó­dexu pre­be­ra­nia ob­sa­hu na inter­ne­te, k dodr­žia­va­niu kto­ré­ho sa za­čiat­kom ap­rí­la toh­to ro­ka za­via­za­li všet­ci čle­no­via zdru­že­nia Inter­ac­ti­ve Ad­ver­ti­sing Bu­reau (IAB) Slo­va­kia. Kó­dex dnes po troj­me­sač­nom pre­chod­nom ob­do­bí vstu­pu­je do reál­ne­ho ži­vo­ta.

"Cie­ľom kó­dexu je štan­dar­di­zo­vať slo­ven­ský inter­ne­to­vý trh v ob­las­ti pre­be­ra­nia a ozna­čo­va­nia cu­dzieho ob­sa­hu," agen­tú­ru SI­TA o tom in­for­mo­va­la pro­jek­to­vá ma­na­žér­ka IAB Slo­va­kia De­ni­sa Bar­to­vá. Pre­to­že kó­dex je zlo­ži­tý práv­ny do­ku­ment, Etic­ká ko­mi­sia IAB Slo­va­kia z ne­ho vy­tvo­ri­la zjed­no­du­še­ný extrakt šies­tich zá­klad­ných prin­cí­pov pre­be­ra­nia ob­sa­hu na inter­ne­te. Kó­dex, kto­ré­ho fi­nál­ne zne­nie schvá­li­lo Val­né zhro­maž­de­nie IAB Slo­va­kia 15. jú­na, mu­sia dodr­žia­vať všet­ci čle­no­via IAB Slo­va­kia, všet­ky mé­diá me­ra­né vo vý­sku­me AIM­mo­ni­tor a sig­na­tá­ri, kto­rí sa k ne­mu dob­ro­voľ­ne prih­lá­sia.

Me­dzi šesť zá­klad­ných prin­cí­pov pre­be­ra­nia ob­sa­hu na inter­ne­te pat­rí ako pr­vé pra­vid­lo, že kaž­dý ob­sah (text, ob­rá­zok, vi­deo) uve­rej­ne­ný na inter­ne­te má svoj­ho vlas­tní­ka ale­bo správ­cu autor­ských práv. Kó­dex ďa­lej pri­po­mí­na, že bez súh­la­su dr­ži­te­ľa práv mož­no od­ka­zo­vať na cu­dzí ob­sah bez pou­ži­tia pod­stat­ných zna­kov di­ela nap­rík­lad od­ka­zom s vy­uži­tím ti­tul­ku člán­ku. Pou­ži­tie väč­šej čas­ti di­ela si už vy­ža­du­je súh­las dr­ži­te­ľa práv.

V tej­to sú­vis­los­ti me­dzi iným zdô­raz­ňu­je, že pou­ží­va­nie cu­dzieho ob­sa­hu v rám­ci krát­kej ci­tá­cie pri re­cen­zo­va­ní di­ela ale­bo pri in­for­mo­va­ní o ak­tuál­nych spra­vo­daj­ských uda­los­tiach mu­sí byť v sú­la­de s Autor­ským zá­ko­nom. IAB Slo­va­kia zá­ro­veň upo­zor­ňu­je na dl­ho­do­bý prob­lém pre­be­ra­nia ob­sa­hu z ve­rej­ne dos­tup­ných so­ciál­nych mé­dií a v tej­to sú­vis­los­ti me­dzi zá­klad­né etic­ké zá­sa­dy pre­be­ra­nia ob­sa­hu na inter­ne­te za­ra­di­lo aj tzv. em­be­do­va­nie (zdie­ľa­nie ob­sa­hu po­mo­cou tzv. em­bed kó­du).

"Vkla­dať vi­deá, ma­py a ďal­ší ob­sah do vlas­tné­ho ob­sa­hu tzv. em­be­do­va­ním, keď sa prev­za­tý ob­sah zob­ra­zu­je po­mo­cou kó­du pos­ky­to­va­né­ho na ten­to účel pô­vod­com ob­sa­hu, je mož­né aj bez súh­la­su dr­ži­te­ľa práv. V kaž­dom prí­pa­de je nut­né dodr­žia­vať ob­chod­né pod­mien­ky pos­ky­to­va­te­ľa kó­du," pí­še o prob­le­ma­ti­ke v dru­hom zo šies­tich zá­klad­ných prin­cí­pov pre­be­ra­nia ob­sa­hu na inter­ne­te. Tre­tí prin­cíp vy­plý­va­jú­ci z kó­dexu pre­be­ra­nia ob­sa­hu na inter­ne­te sa tý­ka uvá­dzania zdro­ja. "S vý­nim­kou od­ka­zo­va­nia bez pou­ži­tia pod­stat­ných zna­kov di­ela mu­sím v kaž­dom prí­pa­de prev­za­tia cu­dzieho ob­sa­hu uviesť zdroj."

Zá­ro­veň však "uve­de­nie zdro­ja nez­ba­vu­je po­vin­nos­ti za­bez­pe­čiť, aby prev­za­tím ob­sa­hu ne­bo­li po­ru­še­né prá­va je­ho pô­vod­cu," pí­še sa v tla­čo­vej sprá­ve IAB Slo­va­kia. Štvr­tý prin­cíp etic­ké­ho kó­dexu pre­be­ra­nia ob­sa­hu z inter­ne­tu ho­vo­rí o ci­to­va­ní a me­dzi iným uvá­dza, že "pri ci­to­va­ní ale­bo inom pre­be­ra­ní cu­dzieho ob­sa­hu a uvá­dza­ní zdro­ja up­red­nos­tním pô­vod­ný zdroj pred strán­ka­mi, kto­ré už ob­sah od nie­ko­ho prev­za­li".

Pia­te pra­vid­lo upo­zor­ňu­je na to, že "za­pla­te­ním prís­tu­pu k ob­sa­hu na spop­lat­ne­nom server­i mi nev­zni­ká prá­vo na ďal­šie zve­rej­ňo­va­nie tak­to zís­ka­né­ho ob­sa­hu". Vý­nim­kou sú prí­pa­dy do­ho­dy na ďal­šom ší­re­ní kú­pe­né­ho ob­sa­hu, nap­rík­lad za­pla­te­ním prís­tu­pu do fo­to­ban­ky. "Za ob­sah vy­tvo­re­ný pou­ží­va­teľ­mi, nap­rík­lad v dis­kus­ných fó­rach ale­bo blo­goch, je zod­po­ved­ný aj pre­vádz­ko­va­teľ mé­dia," znie úvod šies­te­ho zá­klad­né­ho prin­cí­pu pre­be­ra­nia ob­sa­hu na inter­ne­te.

Čle­nov Inter­ac­ti­ve Ad­ver­ti­sing Bu­reau (IAB) Slo­va­kia vied­li k vzni­ku Kó­dexu pre­be­ra­nia ob­sa­hu na inter­ne­te prak­ti­ky niek­to­rých mé­dií s ne­do­vo­le­ným ko­pí­ro­va­ním a pub­li­ko­va­ním autor­sky ne­vys­po­ria­da­né­ho ob­sa­hu. "Pub­li­ko­va­nie a čas­to aj ko­mer­čné vy­uží­va­nie autor­sky ne­vys­po­ria­da­ných textov, fo­tog­ra­fií a vi­deí poš­ko­dzu­je nie­len zá­uj­my ich auto­rov. Pres­me­ro­va­nie čas­ti fi­nan­čných to­kov do nee­tic­ky pod­ni­ka­jú­cich mé­dií spô­so­bu­je, že poc­ti­vým sub­jek­tom os­tá­va me­nej zdro­jov na vý­ro­bu kva­lit­né­ho pô­vod­né­ho ob­sa­hu. A to je v ko­neč­nom dôs­led­ku pro­ti zá­uj­mom či­ta­te­ľa či di­vá­ka," pí­še sa v dnes zve­rej­ne­nej tla­čo­vej sprá­ve IAB Slo­va­kia.

Čle­no­via IAB Slo­va­kia za­ča­li na kó­dexe pra­co­vať eš­te vla­ni. Doh­ľad nad dodr­žia­va­ním kó­dexu je v kom­pe­ten­cii Etic­kej ko­mi­sie IAB Slo­va­kia, kto­rej pred­se­dom je Ja­ros­lav Ma­tyáš zo spo­loč­nos­ti Trend Hol­ding. Pod­ľa ne­ho sa už v pre­chod­nom ob­do­bí plat­nos­ti Kó­dexu zlep­ši­li vzťa­hy me­dzi kľú­čo­vý­mi mé­dia­mi. Pa­da­jú pos­led­né zá­bra­ny priz­ná­vať zdroj z kon­ku­ren­čné­ho por­tá­lu a od­ka­zo­vať naň. "Na­ším cie­ľom nie je san­kcio­no­vať ne­výz­nam­né po­ru­še­nia, ale po­môcť iden­ti­fi­ko­vať mé­diá, kto­ré ma­jú na nee­tic­kom pre­be­ra­ní ob­sa­hu pos­ta­ve­nú zá­sad­nú časť svoj­ho pod­ni­ka­nia," ci­tu­je tla­čo­vá sprá­va Ma­tyá­ša. Kó­dex je ve­rej­ný do­ku­ment a IAB Slo­va­kia uví­ta ini­cia­tí­vu kaž­dé­ho sub­jek­tu, kto­rý sa ním bu­de dob­ro­voľ­ne ria­diť.

Na dodr­žia­va­nie kó­dexu do­hlia­da Ko­mi­sia pre doh­ľad nad dodr­žia­va­ním kó­dexu, kto­rú zria­di­lo IAB. Etic­ká ko­mi­sia má v pr­vom ra­de tvo­riť štan­dar­dy etic­ké­ho sprá­va­nia vo for­me pra­vi­diel a vy­ko­ná­vať doh­ľad nad ich dodr­žia­va­ním. "V praxi to zna­me­ná, že jed­not­li­vé kó­dexom za­via­za­né sub­jek­ty by si ma­li nas­ta­viť vzťa­hy a rie­šiť vzá­jom­né spo­ry v ob­las­ti pre­be­ra­nia a ozna­čo­va­nia ob­sa­hu s od­vo­la­ním sa na vy­tvo­re­né pra­vid­lá a nás­led­ne, v prí­pa­de ne­jas­nos­tí, sa ob­rá­tiť na etic­kú ko­mi­siu. V kom­pe­ten­cii ko­mi­sie je po­su­dzo­vať sú­lad ob­sa­hu mé­dií s pra­vid­la­mi kó­dexu, vy­dá­vať od­po­rú­ča­nia, vy­svet­le­nia a sta­no­vis­ká za­via­za­ným sub­jek­tom, vy­ko­ná­vať kon­tro­ly, a pred­kla­dať návr­hy správ­nej ra­de, kto­rá ich nás­led­ne pred­kla­dá na schvá­le­nie val­né­mu zhro­maž­de­niu IAB Slo­va­kia," do­dá­va sa v tla­čo­vej sprá­ve.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter