Selfie palice sú nebezpečné, preto ich hromadne zakazujú

Dl­hé sel­fie pa­li­ce sa sta­li veľ­mi ob­ľú­be­ný­mi, pre­to­že po­má­ha­jú pou­ží­va­te­ľom smar­tfó­nov zho­to­viť lep­ší auto­portrét. Ide o roz­ťa­ho­va­cí mo­no­pod, na kto­rý sa dá uchy­tiť smar­tfón a umož­ní oso­be ale­bo ce­lej sku­pi­ne od­fo­tiť sa s dos­ta­toč­ne ši­ro­kým zá­be­rom bez po­mo­ci tre­tej oso­by. Do sve­ta sa tie­to po­môc­ky za­ča­li ší­riť z ázij­ských kra­jín a vla­ni na pred­via­noč­nom tr­hu sa ich v Spo­je­ných štá­toch pre­da­lo viac ako 100 000 ku­sov, tak­že agen­tú­ra Bloom­berg ich vy­hlá­si­la za „dar­ček ro­ka 2014".

Exis­tu­jú však oba­vy, že by to­to prís­lu­šen­stvo moh­lo spô­so­biť oko­loi­dú­cim po­ra­ne­nie. Pre­to sa je­ho pou­ží­va­nie za­ka­zu­je na čo­raz viac mies­tach, naj­mä ta­kých, kde je vy­so­ká hus­to­ta náv­štev­ní­kov. V tých­to dňoch k nim pri­bud­li aj zá­bav­né par­ky Dis­ney v Spo­je­ných štá­toch, Pa­rí­ži a Hon­gkon­gu. Tu­ris­ti sa tu te­da bu­dú mu­sieť spo­ľah­núť na ta­kú sta­ro­mód­nu „po­môc­ku", ako je ich vlas­tné ra­me­no.

Pa­li­ce by to­tiž moh­li nie­len po­ra­niť ďal­ších náv­štev­ní­kov či per­so­nál, ale po­čas jaz­dy na rôz­nych at­rak­ciách by moh­li prísť do sty­ku aj s me­cha­niz­mom za­ria­de­nia. Ne­dáv­no je­den z náv­štev­ní­kov vy­tia­hol sel­fie pa­li­cu po­čas jaz­dy na hor­skej drá­he v ka­li­for­nskom Dis­ney par­ku a spô­so­bil ho­di­no­vé vy­ra­de­nie tej­to at­rak­cie z pre­vádz­ky. Pre­to sú náv­štev­ní­ci vy­zva­ní, aby svo­je sel­fie pa­li­ce od­kla­da­li v skrin­kách pri vcho­de, od­kiaľ si ich mô­žu pri od­cho­de vy­zdvih­núť.

Sel­fie stic­ky bo­li za­ká­za­né už na mno­hých špor­to­vých po­du­ja­tiach (napr. aj vo Wim­ble­do­ne), v mú­zeách a ga­lé­riách, kde by moh­li poš­ko­diť aj vy­sta­ve­né expo­ná­ty, ale nes­me­li ich pou­ží­vať ani účas­tní­ci vý­roč­nej vý­vo­jár­skej kon­fe­ren­cie App­lu WWDC, kto­rá sa ko­na­la na za­čiat­ku jú­na.

Zdroj: bbc.com
was­hin­gton­post.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter