Veľký brat v akcii. Britská polícia naskenovala tváre 90 000 návštevníkov hudobného festivalu

Na hu­dob­nom fes­ti­va­le Download brit­ská po­lí­cia nas­ke­no­val tvá­re 90 000 účas­tní­kov a hľa­da­la me­dzi ni­mi zlo­čin­cov. Po­tom vraj zá­be­ry okam­ži­te vy­ma­za­la.

Fes­ti­val sa ko­nal v Lei­ces­ter­shi­re a je­ho hlav­ný­mi hviez­da­mi bo­li Slip­knot, zná­my svo­ji­mi mas­ka­mi, Mu­se a Kiss. Aby po­lí­cia zis­ti­la at­mos­fé­ru na kon­cer­te, pou­ži­la sof­tvér na roz­poz­na­nie tvá­re, kto­rý mal de­te­go­vať zná­mych de­lik­ven­tov, na­mies­to sta­rej me­tó­dy poh­ľa­du ich na tvá­re na pa­pie­ri. Tvá­re náv­štev­ní­kov fes­ti­va­lu sní­ma­lo nie­koľ­ko stra­te­gic­ky roz­mies­tne­ných ka­mier.

Ne­bol to sí­ce pr­vý prí­pad vy­uži­tia sle­do­va­cích tech­no­ló­gií na kon­cer­te, ale na fes­ti­va­le Download sa prav­de­po­dob­ne pou­ži­li v do­siaľ naj­väč­šom roz­sa­hu. Nap­rík­lad vla­ni v le­te na fes­ti­va­le Bos­ton Calling tes­to­va­lo mes­to po­dob­ný sof­tvér na ana­lý­zu ľu­dí vo vi­deo­záz­na­me, pri­čom sa pou­ží­va­li ta­ké zna­ky ako tón ple­ti, far­ba ko­še­le a pod. na sle­do­va­nie a iden­ti­fi­ko­va­nie účas­tní­kov.

Ta­ké­to mo­ni­to­ro­va­nie však pri­ná­ša prob­lém, čo uro­biť so zá­ber­mi po skon­če­ní ak­cie. Veď vša­dep­rí­tom­ný­mi lac­ný­mi sle­do­va­cí­mi ka­me­ra­mi mož­no ľah­ko naz­bie­rať ti­sí­ce ho­dín mo­ni­to­ro­va­cích zá­be­rov. Nap­rík­lad v Spo­je­ných štá­toch sa ve­dú roz­siah­le dis­ku­sie o tom, ako s ni­mi vlád­ne or­ga­ni­zá­cie po­tom za­ob­chá­dza­jú. Aj keď je dob­ré, že brit­ská po­lí­cia si tie­to dá­ta neu­lo­ži­la, nie je jas­né, či ich vy­ma­za­li pod­ľa pro­to­ko­lu, aby chrá­ni­li úda­je o ne­vin­ných náv­štev­ní­koch kon­cer­tu, ale­bo až v reak­cii na pro­tes­ty pro­ti ta­ké­mu­to spô­so­bu zhro­maž­ďo­va­nia in­for­má­cií.

Zdroj: pop­sci.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter