Stop pre porno z pomsty? Google chce zastaviť zverejňovanie nahých fotiek a videí

Amit Sin­ghal, vice­pre­zi­dent a sof­tvé­ro­vý in­ži­nier spo­loč­nos­ti Goog­le, chce za­me­dziť vy­hľa­dá­va­nie na­hých fo­tog­ra­fií a vi­deí, na­zý­va­ných aj ako „re­ven­ge porn". Ide o súk­rom­ný ob­sah, kto­rý na web umies­tni­li pom­stych­ti­ví par­tne­ri bez súh­la­su a ve­do­mia svo­jich bý­va­lých po­lo­vi­čiek.

Zo stra­ny obe­tí bol na Goog­le ne­raz vy­ví­ja­ný nát­lak, aby ší­re­nie ta­ké­ho­to ob­sa­hu za­sta­vi­li. Ten však ne­má moc fy­zic­ky od­strá­niť tie­to fo­tog­ra­fie z inter­ne­tu. Uro­biť tak mô­žu len ad­mi­nis­trá­to­ri da­ných strá­nok. Pre­to sa Goog­le roz­ho­dol sprís­tup­niť on­li­ne for­mu­lá­re, pros­tred­níc­tvom kto­rých bu­dú môcť ľu­dia žia­dať, aby viac ne­bo­lo mož­né da­nú fot­ku ale­bo vi­deo vy­pát­rať cez je­ho vy­hľa­dá­vač.

revengeporn.jpg

Zo stra­ny Goog­le ide o ra­zant­ný krok. Do­te­raz sa cen­zú­re inter­ne­tu vždy brá­nil. Tú­to ús­tre­to­vosť od­ôvod­nil Sin­ghal tým, že: „Re­ven­ge porn sním­ky sú vý­hrad­ne súk­rom­nou zá­le­ži­tos­ťou, spô­so­bu­jú emo­cio­nál­nu uj­mu a slú­žia len k deg­ra­dá­cií obe­tí, kto­rý­mi sú zväč­ša že­ny."

To, či for­mu­lá­re a ne­zob­ra­zo­va­nie lin­kov po­mô­žu k zlep­še­niu da­nej si­tuácie, uká­že až čas.

Zdroj: the­guar­dian.com, goog­le­pub­lic­po­li­cy.blog­spot.sk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter