Správcu hesiel LastPass napadli hackeri, dajte si pozor na svoje heslá

Po­pu­lár­na služ­ba na sprá­vu he­siel Las­tPass in­for­mo­va­la svo­jich pou­ží­va­te­ľov, že mi­nu­lý pia­tok de­te­go­va­la a za­blo­ko­va­la na svo­jich sie­ťach „po­doz­ri­vé ak­ti­vi­ty". Las­tPass fun­gu­je ako ap­li­ká­cia ale­bo dopl­nok do webo­vé­ho pre­hlia­da­ča. Sle­du­je hes­lá pou­ží­va­te­ľa, tak­že ten si mu­sí pa­mä­tať iba jed­no hlav­né hes­lo (mas­ter password), aby zís­kal prís­tup ku všet­kým os­tat­ným.

Spo­loč­nosť vo svo­jom blo­gu uis­ti­la pou­ží­va­te­ľov, že ich hes­lá sú v bez­pe­čí. Útoč­ní­kom sa po­da­ri­lo od­ha­liť e-mai­lo­vé ad­re­sy a ha­še hlav­né­ho hes­la, čo však pre pou­ží­va­te­ľov nez­na­me­ná bez­pros­tred­né ne­bez­pe­čen­stvo.

„Sme pres­ved­če­ní, že na­še šif­ro­va­cie opat­re­nia sú dos­ta­toč­né na ochra­nu dr­vi­vej väč­ši­ny pou­ží­va­te­ľov," pí­še v blo­go­vom prís­pev­ku šéf spo­loč­nos­ti Joe Sie­grist. „No aj tak sme pri­ja­li do­da­toč­né opat­re­nia, aby sme sa pos­ta­ra­li o to, že va­še dá­ta zos­ta­nú v bez­pe­čí."

Kaž­dý, kto sa prih­lá­si z no­vé­ho za­ria­de­nia ale­bo IP ad­re­sy, bu­de po­žia­da­ný pros­tred­níc­tvom e-mai­lu ale­bo inou for­mou o viac­fak­to­ro­vú auten­ti­fi­ká­ciu. Ke­by sa te­da útoč­ník chcel prih­lá­siť na va­še kon­to, e-mail prí­de na va­šu ad­re­su a vy mô­že­te okam­ži­te zme­niť hes­lo. Pou­ží­va­te­ľom, kto­rí ma­jú nas­ta­ve­né sla­bé hlav­né hes­lo, sa od­po­rú­ča je­ho zme­na.

Zdroj: nbcnews.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter