Pozor na Delete. Vojenské lietadlo údajne havarovalo pre vymazané súbory

Má­jo­vú ha­vá­riu vo­jen­ské­ho lie­tad­la v Špa­nielsku prav­de­po­dob­ne spô­so­bi­lo ná­hod­né vy­ma­za­nie pot­reb­ných sú­bo­rov na ria­dia­cich po­čí­ta­čoch troch zo šty­roch vr­tu­ľo­vých mo­to­rov. Vý­rob­ca lie­tad­la Air­bus po ne­ho­de ob­ja­vil nez­rov­na­los­ti v úda­joch pro­to­ko­lov lie­tad­la A400M, kto­ré naz­na­čo­va­li sof­tvé­ro­vú chy­bu.

Špa­nielski vy­šet­ro­va­te­lia to inter­pre­to­va­li tak, že chý­ba­jú­ce sú­bo­ry bo­li od­strá­ne­né omy­lom pri ich čí­ta­ní. V dôs­led­ku to­ho sa pos­tih­nu­té mo­to­ry pra­co­va­li príl­iš po­ma­ly. Lie­tad­lo ha­va­ro­va­lo ne­ďa­le­ko Se­vil­ly po­čas skú­šob­né­ho le­tu 9. má­ja, o ži­vot priš­li šty­ria čle­no­via po­sád­ky.

Vy­šet­ro­va­te­lia sa naz­dá­va­jú, že sú­bo­ry zná­me ako „pa­ra­met­re ka­lib­rá­cie krú­tia­ce­ho mo­men­tu" bo­li omy­lom od­strá­ne­né po­čas pro­ce­su in­šta­lá­cie sof­tvé­ru pred pr­vým le­tom lie­tad­la.

Ria­dia­ce sys­té­my lie­tad­la A400M sú do znač­nej mie­ry auto­ma­ti­zo­va­né. Kaž­dý mo­tor je pre­vádz­ko­va­ný po­mo­cou sa­mos­tat­né­ho po­čí­ta­ča s náz­vom elek­tro­nic­ká ria­dia­ca jed­not­ka (Elec­tro­nic Con­trol Unit - ECU). Prá­ve ECU pri­jí­ma­jú vstu­py od pi­lo­ta a sta­ra­jú sa o to, aby mo­to­ry rea­go­va­li op­ti­mál­nym spô­so­bom. Sú­bo­ry pa­ra­met­rov pou­ží­va ECU na inter­pre­to­va­nie úda­jov sen­zo­rov o krú­tia­com mo­men­te mo­to­ra. Ak dá­ta ne­vie inter­pre­to­vať, mo­tor z bez­peč­nos­tných dô­vo­dov vý­raz­ne spo­ma­lí.

To by vy­svet­ľo­va­lo, pre­čo tri zo šty­roch mo­to­rov lie­tad­la ne­moh­li správ­ne rea­go­vať na po­ku­sy po­sád­ky up­ra­viť ich nas­ta­ve­nia krát­ko po vzle­te.

Lie­tad­lá A400M bo­li vy­tvo­re­né pre európ­skych par­tne­rov NA­TO a sú ur­če­né na prep­ra­vu vo­ja­kov a ťaž­kých zbra­ní. Kým vy­šet­ro­va­nie pok­ra­ču­je, Špa­nielsko za­ká­za­lo spo­loč­nos­ti Air­bus vy­ko­ná­vať skú­šob­né le­ty ďal­ších no­vých lie­ta­diel A400M.

Zdroj: bbc.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter