Nemecko: Hackerský útok na Bundestag sa týka zrejme aj Merkelovej

Aj ne­mec­kej kan­ce­lár­ky An­ge­ly Mer­ke­lo­vej osob­ne sa zrej­me tý­ka roz­siah­ly ha­cer­ský útok na Spol­ko­vý snem (Bun­des­tag). V po­čí­ta­či v jej kan­ce­lá­rii na­chá­dza­jú­cej sa v pries­to­roch dol­nej ko­mo­ry parla­men­tu sa to­tiž na­šiel škod­li­vý prog­ram, tak­zva­ný trój­sky kôň, uvied­li dnes bul­vár­ne no­vi­ny Bild am Son­ntag bez uve­de­nia zdro­ja.

Pod­ľa no­vín hac­ke­ri pou­ži­li Mer­ke­lo­vej me­no aj pri po­sie­la­ní in­fi­ko­va­ných mai­lo­vých správ. Pos­lan­ci dos­ta­li pred nie­koľ­ký­mi dňa­mi do svo­jich schrá­nok mail s od­osie­la­te­ľom "An­ge­la Mer­ke­lo­vá". V pred­me­te ob­sa­ho­val poz­ván­ku na te­le­fo­nic­kú kon­fe­ren­ciu, ale link v te­le sprá­vy bol za­ví­re­ný. 

Do piat­ko­vé­ho po­po­lud­nia sa trój­sky kôň na­šiel na 15 po­čí­ta­čoch, kto­ré sú pri­po­je­né k sie­ti Bun­des­ta­gu. Z pia­tich po­čí­ta­čov bo­lo zis­te­né od­osie­la­nie dát. Ho­vor­ca pos­la­nec­ké­ho klu­bu kon­zer­va­tív­nych strán CDU a CSU tie­to in­for­má­cie ne­potvr­dil ani ne­pop­rel. 

Ne­deľ­ník Fran­kfur­ter Allge­mei­ne Son­ntag­szei­tung dnes v tej­to sú­vis­los­ti s od­vo­la­ním sa na bez­peč­nos­tných od­bor­ní­kov na­pí­sal, že náp­ra­va škôd a in­šta­lá­cia no­vé­ho sys­té­mu by moh­li tr­vať je­den, mož­no až dva ro­ky. Ok­rem iné­ho tre­ba vy­me­niť ce­lý sof­tvér, čo­ho sa zhos­tí spo­loč­nosť T-Sys­tems, kto­rá je sú­čas­ťou fir­my Deutsche Te­le­kom.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter