Uber začne sledovať vašu polohu. Chce vám byť vždy nablízku, keď budete potrebovať taxi

Taxis­luž­ba Uber zme­ni­la svo­je pod­mien­ky. Na to, aby vás taxikár spo­loč­nos­ti ľah­šie na­šiel a rých­lej­šie od­vie­zol tam, kam pot­re­bu­je­te, vás bu­de môcť lo­ka­li­zo­vať pros­tred­níc­tvom te­le­fó­nu. Niet sa však čo­ho obá­vať.

V prí­pa­de, ak ne­bu­de­te mať v mo­bi­le za­pnu­té po­lo­ho­vé služ­by ale­bo nep­ris­tú­pi­te na da­né pod­mien­ky, vo­di­čom Ube­ru sle­do­va­nie ne­po­vo­lí­te. Na­priek to­mu bu­de­te môcť ap­li­ká­ciu pou­ží­vať aj na­ďa­lej.

Pod­ľa naj­nov­ších pod­mie­nok vás ap­li­ká­cia taxis­luž­by Uber po­žia­da o prís­tup ku kon­tak­tom, ho­vo­rom, ako aj SMS sprá­vam, kto­ré ste si s je­ho vo­dič­mi vy­me­ni­li. Na­vy­še bu­de ucho­vá­vať zá­zna­my o va­šich tran­sak­ciách i za­ria­de­ní. Ok­rem to­ho ap­li­ká­cia uvi­dí va­šu IP ad­re­su, pre­hlia­dač, ba do­kon­ca strán­ky, kto­ré ste nav­ští­vi­li.

No­vé pod­mien­ky vstú­pia do plat­nos­ti od 15. jú­la, tak­že ak ap­li­ká­ciu Uber pou­ží­va­te, prip­rav­te sa, že vás čos­ko­ro bu­de žia­dať o po­vo­le­nie na sle­do­va­nie po­lo­hy.

Zdroj: macworld.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter