Koniec špehovania? Google poskytne svojim používateľom lepšiu kontrolu nad ich súkromím

Goog­le chce mi­liar­de pou­ží­va­te­ľov je­ho di­gi­tál­nych slu­žieb uľah­čiť orien­tá­ciu v ochra­ne osob­ných úda­jov. Na po­du­ja­tí Goog­le I/O pris­ľú­bil, že ľu­dia bu­dú mať väč­šiu kon­tro­lu nad in­for­má­cia­mi, kto­ré pos­ky­tu­jú nap­rík­lad mo­bil­ným ap­li­ká­ciám. Pre­to prep­ra­co­val a re­di­zaj­no­val sprá­vu pou­ží­va­teľ­ské­ho úč­tu.

Te­raz mož­no na ad­re­se https://myac­count.goog­le.com náj­sť všet­ky kľú­čo­vé ov­lá­da­cie pr­vky na ochra­nu osob­ných úda­jov. Na­chá­dza sa tu nie­koľ­ko te­ma­tic­kých ka­riet s rých­ly­mi voľ­ba­mi. Z tej­to preh­ľad­nej strán­ky by ste sa ma­li ľah­šie dos­tať k jed­not­li­vým nas­ta­ve­niam. Strán­ka vás krok za kro­kom pre­ve­die po va­šich naj­dô­le­ži­tej­ších nas­ta­ve­niach súk­ro­mia a za­bez­pe­če­nia. Mô­že­te tu ta­kis­to ma­na­žo­vať, kto­ré in­for­má­cie z váš­ho pou­ží­va­nia vy­hľa­dá­va­nia, ma­po­vej ap­li­ká­cie, YouTu­be a ďal­ších slu­žieb mô­že Goog­le vy­užiť. Ob­me­dziť mož­no aj niek­to­ré dru­hy rek­lám. No spo­loč­nosť va­ru­je, že nas­ta­ve­nie ob­me­dze­ní na sle­do­va­nie niek­to­rých va­šich ak­ti­vít mô­že mať za dôs­le­dok pos­kyt­nu­tie me­nej re­le­van­tných vý­sled­kov pri vy­hľa­dá­va­ní.

Spo­loč­nosť spus­ti­la ta­kis­to no­vý web http://pri­va­cy.goog­le.com, kto­rý od­po­ve­dá na dô­le­ži­té otáz­ky tý­ka­jú­ce sa ochra­ny súk­ro­mia a bez­peč­nos­ti na Goog­lI.

Zdroj: goog­leb­log.blog­spot.sk


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter