Eset objavil falošné aplikácie v obchode Google Play

Vý­skum­ní­ci slo­ven­skej bez­peč­nos­tnej spo­loč­nos­ti Eset od­ha­li­li v ofi­ciál­nom ob­cho­de Goog­le Play viac ako 30 fa­loš­ných ap­li­ká­cií. Goog­le Play je hlav­ným zdro­jom ap­li­ká­cií pre mo­bil­né te­le­fó­ny a tab­le­ty s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid. "Škod­li­vé ap­li­ká­cie, kto­ré o se­be tvr­di­li, že ob­sa­hu­jú chea­ty (cheat je uľah­čo­va­cí kód do hry - pozn. red.) do po­pu­lár­nej hry Mi­nec­raft, moh­li byť nain­šta­lo­va­né viac ako šes­ťsto­ti­síc­krát," prib­lí­žil Eset. Pres­ný po­čet stiah­nu­tí sa na­chá­dza v inter­va­le me­dzi 660 ti­síc až 2,8 mi­lió­na.

Ap­li­ká­cie pod­ľa vý­skum­ní­kov pou­ží­va­te­ľom tvr­di­li, že ich mo­bil­ný ope­rač­ný sys­tém je in­fi­ko­va­ný ne­bez­peč­ným ví­ru­som. Ví­ru­su sa pod­ľa fa­loš­ných ap­li­ká­cií moh­li zba­viť prih­lá­se­ním sa do spop­lat­ne­nej SMS služ­by, čo by ich stá­lo 4,80 eura týž­den­ne. Roč­ne by to bo­lo zhru­ba 250 eur. "Ap­li­ká­cia do­kon­ca svo­jej obe­ti pred­prip­ra­vi­la SMS sprá­vu, kto­rá vy­ze­rá ako ak­ti­vá­cia anti­ví­ru­so­vé­ho pro­duk­tu. Ne­má však po­vo­le­nie od­os­lať tú­to sprá­vu, a tak sa pou­ží­va­te­ľa po­kú­ša so­ciál­nym in­ži­nier­stvom pri­nú­tiť k to­mu, aby kli­kol na jej od­os­la­nie," uvied­la bez­peč­nos­tná spo­loč­nosť.

Po upo­zor­ne­ní fir­mou Eset stia­hol Goog­le tie­to ap­li­ká­cie zo svoj­ho ob­cho­du. "Do Goog­le Play ob­cho­du bo­li ap­li­ká­cie nah­ra­té pod rôz­ny­mi vý­vo­jár­sky­mi úč­ta­mi. Mys­lí­me si však, že všet­ky vy­tvo­ri­la jed­na oso­ba," poz­na­me­nal vý­skum­ník z fir­my Eset Lu­káš Šte­fan­ko.

Spo­loč­nosť Eset je sve­to­vým vý­rob­com bez­peč­nos­tné­ho sof­tvé­ru pre fi­rem­nú klien­te­lu a do­mác­nos­ti. Fir­ma síd­li v Bra­tis­la­ve, re­gio­nál­ne po­boč­ky má v Pra­he, Je­ne, San Di­egu, Bue­nos Aires, Syd­ney a Sin­ga­pu­re. Za­stú­pe­nie má vo viac ako 180 kra­ji­nách sve­ta.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter