Eset novo vstupuje na pole šifrovania aj zálohovania dát

Nás­troj DES­lock+ na šif­ro­va­nie dát a rie­še­nie Sto­ra­geC­raft na zá­lo­ho­va­nie a ob­no­vu uvie­dol v tu­zem­sku na trh Eset. Oba pro­duk­ty sú in­teg­ro­va­né so sú­čas­ný­mi rie­še­nia­mi Ese­tu a sú sú­čas­ťou no­vo zria­de­nej Eset Tech­no­lo­gy Allian­ce (ETA).

ETA pred­sta­vu­je vy­bra­né spo­loč­nos­ti so špe­cia­li­zá­ciou na kon­krét­ne čas­ti IT bez­peč­nos­ti a Eset chce jej pros­tred­níc­tvom po­núk­nuť svo­jim zá­kaz­ní­kom vy­ššie za­bez­pe­če­nie po­mo­cou kom­bi­ná­cie svo­jich tech­no­ló­gií a pro­duk­tov tre­tích strán.

DES­lock+ je jed­no­du­chý šif­ro­va­cí pro­dukt vrá­ta­ne mo­bil­ných plat­fo­riem. Na klien­tskej stra­ne umož­ňu­je šif­ro­va­nie sú­bo­rov, zlo­žiek a e-mai­lov, ako aj ce­lých dis­kov či vy­me­ni­teľ­ných mé­dií.

DES­lock+ En­terpri­se server za­se do­vo­ľu­je spra­vo­vať pou­ží­va­te­ľov a pra­cov­né sta­ni­ce a vy­ko­ná­va rôz­ne úlo­hy - od ak­ti­vá­cie, zme­ny bez­peč­nos­tných po­li­tík, nas­ta­ve­nie, šif­ro­va­cích kľú­čov až po po­žia­dav­ky na stav bez­peč­nos­ti kon­co­vých sta­níc.

Sto­ra­geC­raft za­se pred­sta­vu­je rie­še­nie na zá­lo­ho­va­nie a ob­no­vu dát, ochra­nu dát a mig­rá­ciu pre fy­zic­ké, vir­tuál­ne a hyb­rid­né pros­tre­die Win­dows a Li­nux.

Umož­ňu­je auto­ma­tic­ké zá­lo­ho­va­nie sú­bo­rov a kom­plet­né­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu vrá­ta­ne ap­li­ká­cií a slu­žieb.

Je ta­kis­to ne­zá­vis­lý od har­dvé­ru: ob­no­ve­nie sys­té­mu sa mô­že reali­zo­vať na inom fy­zic­kom stro­ji ale­bo vo vir­tuál­nom pros­tre­dí.

Vlas­tnos­ti DES­lock+ pod­ľa do­dá­va­te­ľa:

• Šif­ru­je pev­né dis­ky, vý­men­né mé­diá, sú­bo­ry a e-mai­ly
• Tran­spa­ren­tné za­bez­pe­če­nie s pou­ži­tím 256-bi­to­vé­ho šif­ro­va­nia AES a cer­ti­fi­ká­cie pod­ľa FIPS 140-2
• Vzdia­le­ná sprá­va umož­ňu­je jed­no­du­cho spra­vo­vať pou­ží­va­te­ľov a pra­cov­né sta­ni­ce na di­aľ­ku vrá­ta­ne zdie­ľa­nia kľú­čov me­dzi klien­tmi v reál­nom ča­se
• Pod­po­ra Win­dows 8 a 8.1 vrá­ta­ne UEFI a GPT

Vlas­tnos­ti Sto­ra­geC­raft pod­ľa do­dá­va­te­ľa:

• Zá­lo­ho­va­nie sú­bo­rov a kom­plet­né­ho ope­rač­né­ho sys­té­mu vrá­ta­ne ap­li­ká­cií a slu­žieb
• Úspo­ra mies­ta vďa­ka ma­lej veľ­kos­ti zá­lo­hy dis­ku
• Úspo­ra ča­su vďa­ka auto­ma­tic­ké­mu pro­ce­su pra­vi­del­ných zá­loh
• Ne­zá­vis­losť od har­dvé­ru - ob­no­ve­nie sys­té­mu na inom fy­zic­kom ale­bo vir­tuál­nom stro­ji
• Rých­le a jed­no­du­ché na­čí­ta­nie ľu­bo­voľ­nej zá­lo­hy na vir­tuál­nom stro­ji

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter