Pozrite si, na čo všetko si môžete najať hackera a koľko vás to bude stáť

Zís­kať prís­tup k cu­dziemu úč­tu na Fa­ce­boo­ku či Gmai­le nie je v dneš­nej do­be žiad­ny prob­lém. A čo tak ne­chať sa za­svä­tiť pria­mo do ne­le­gál­ne­ho sve­ta hac­ke­rov sa­mot­ný­mi majstra­mi? Poz­ri­te sa, čo všet­ko pre vás mô­žu uro­biť hac­ke­ri, ak im sluš­ne za­pla­tí­te.

Hac­knuť účet na Fa­ce­boo­ku (19,99 USD na 3 me­sia­ce)

V rám­ci fó­ra Fa­ce­book Ha­cker si mô­že­te kú­piť pria­mo od hac­ke­rov nás­troj, kto­rý vám umož­ní pre­nik­núť do aké­ho­koľ­vek fa­ce­boo­ko­vé­ho úč­tu.

Hac­knuť účet Gmail (90 USD)

Zís­kať prís­tup do úč­tu na Gmai­le vám po­mô­že webo­vá strán­ka Hac­kers List, na kto­rej hac­ke­ri po­nú­ka­jú roz­lič­né služ­by. Sta­čí za­dať svo­ju po­žia­dav­ku a nás­led­ne bu­de­te in­for­mo­va­ní o ce­ne.

Zlep­šiť hod­no­te­nie na Yelp (od 3 USD do 350 USD)

Az­da naj­vyu­ží­va­nej­šia hac­ker­ská služ­ba je zlep­še­nie hod­no­te­nia na Yelp. Ok­rem mož­nos­ti vlo­žiť po­zi­tív­ne oh­la­sy umož­ňu­je od­strá­niť aj tie ne­ga­tív­ne. Tá­to služ­ba je v niek­to­rých prí­pa­doch pos­ky­to­va­ná za pau­šál­ny me­sač­ný pop­la­tok, čím vám za­ru­čí, že v da­nom me­sia­ci bu­de hod­no­te­nie va­šej spo­loč­nos­ti viac než priaz­ni­vé.

Šif­ro­va­nie (8 USD)

Ide o jed­nu z naj­star­ších a naj­čas­tej­ších slu­žieb, kto­ré hac­ke­ri po­nú­ka­jú. Tí naj­prv skon­tro­lu­jú, či mô­že byť mal­vér de­te­go­va­ný anti­ví­ru­so­vý­mi nás­troj­mi, a nás­led­ne za­šif­ru­jú sú­bor tak, že sa sta­ne prak­tic­ky ne­zis­ti­teľ­ným.

Kur­zy hac­ko­va­nia (od 20 USD)

Chce­li by ste na­hliad­nuť do ta­jom­né­ho sve­ta hac­ke­rov? Vďa­ka špe­ciál­nym ško­le­niam, kto­ré po­nú­ka nap­rík­lad Hac­ke­ra­ca­de­my, vás sa­mi hac­ke­ri naučia zá­klad­né tri­ky, ako nap­rík­lad os­la­biť pre­vádz­ku webo­vých strá­nok vply­vom príl­iš vy­so­ké­ho poč­tu prís­tu­pov v jed­nom oka­mi­hu (tzv. úto­ky DDoS). Časť su­my za­pla­tí­te vop­red, zvy­šok po do­kon­če­ní kur­zu.

hackeracademy.jpg


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter