Hacker sa počas letu nabúral do zábavného systému lietadla a zmenil jeho smer

Pro­mi­nent­ný ha­cker a bez­peč­nost­ný vý­skum­ník Chris Ro­berts bol mi­nu­lý me­siac vy­ká­za­ný z le­tu Uni­ted Airli­nes (UA) po tom, ako tweeto­val svo­jim 5000 nas­le­dov­ní­kom na Twit­te­ri o prís­tu­pe k le­to­vým sys­té­mom lie­tad­la, v kto­rom le­tel. Nes­kôr priz­nal FBI, že prev­zal kon­tro­lu nad lie­tad­lom, do­kon­ca za­sia­hol do je­ho po­čí­ta­čo­vé­ho kó­du, čo mu umož­ni­lo vy­dať prí­kaz na stú­pa­nie, čím zme­nil smer le­tu.

Chris Ro­bert už pred­tým tvr­dil, že sa na­bú­ral do pa­lub­né­ho sys­té­mu zá­ba­vy a FBI skon­fiš­ko­va­la dva je­ho no­te­boo­ky spo­lu s nie­koľ­ký­mi pev­ný­mi dis­ka­mi a USB flash dis­ka­mi. No za­kla­da­teľ bez­peč­nos­tnej fir­my One World Labs nik­dy ne­bol ob­vi­ne­ný v sú­vis­los­ti s je­ho tvr­de­nia­mi.

Ro­berts už dva me­sia­ce pred in­ci­den­tom v UA ozná­mil ne­me­no­va­né­mu agen­to­vi FBI, že „iden­ti­fi­ko­val zra­ni­teľ­nosť" tý­ka­jú­cu sa množ­stva lie­ta­diel. Iš­lo vraj o stro­je Boeing 737-800, 737-900, 757-200 a Air­bus A-320.

Po­čas vy­po­čú­va­nia tvr­dil, že v ro­koch 2011 až 2014 sa mu po­da­ri­lo asi 15 až 20-krát zís­kať prís­tup do in­for­mač­no-zá­bav­né­ho pa­lub­né­ho sys­té­mu v lie­tad­lách vy­ba­ve­ných SEB (Seat Elec­tro­nic Box), te­da ob­ra­zov­ka­mi na se­dad­lách ces­tu­jú­cich. Po od­strá­ne­ní kry­tu na SEB pou­ží­val eter­ne­to­vý ká­bel Cat6 s mo­di­fi­ko­va­ným ko­nek­to­rom na pri­po­je­nie svoj­ho no­te­boo­ku k sys­té­mu IFE (in-flight en­ter­tain­ment). Nie je jas­né, aké zra­ni­teľ­nos­ti pri tom vy­uží­val.


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter