Každý piaty Európan si myslí, že pre kybernetických zločincov nemajú ich heslá hodnotu

Kaž­dý pia­ty pou­ží­va­teľ inter­ne­tu v Euró­pe si mys­lí, že ky­berzlo­čin­cov ich hes­lá k on-li­ne úč­tom ne­zau­jí­ma­jú, le­bo sa dom­nie­va­jú, že pre hac­ke­rov ich hes­lá ne­ma­jú ni­ja­kú hod­no­tu.

Vy­plý­va to z me­dzi­ná­rod­né­ho pries­ku­mu Kas­per­sky Lab, do kto­ré­ho sa za­po­ji­lo je­de­nás­ťti­síc pou­ží­va­te­ľov z 23 kra­jín sve­ta. Uk­rad­nu­tie hes­la pri­tom mô­že za­siah­nuť ok­rem pou­ží­va­te­ľa aj všet­ky je­ho osob­né kon­tak­ty.

Nap­rík­lad pri prie­ni­ku do e-mai­lo­vé­ho kon­ta sa pod­vod­ní­kom ot­vá­ra ces­ta k ďal­ším úč­tom, z kto­rých na e-mai­lo­vú ad­re­su cho­dí no­ti­fi­ká­cia na zme­nu hes­la v prí­pa­de ich stra­ty či za­bud­nu­tia. Od­cu­dzenie hes­la do so­ciál­nych sie­tí po­tom mô­že viesť nap­rík­lad k spa­mo­va­niu kon­tak­tov ale­bo ší­re­niu škod­li­vých od­ka­zov. Hes­lá k inter­ne­to­vým ob­cho­dom ky­ber­ne­tic­kým zlo­čin­com umož­nia zbie­rať fi­nan­čné dá­ta a krad­núť pe­nia­ze pou­ží­va­te­ľov. Na­priek to­mu len 51 % res­pon­den­tov ozna­či­lo hes­lo za hod­not­nú in­for­má­ciu, kto­rá by sa ne­ma­la dos­tať do rúk zlo­čin­cov.

Pries­kum uká­zal, že aj k tvor­be a uk­la­da­niu he­siel pris­tu­pu­jú pou­ží­va­te­lia po­mer­ne laxne. Iba 28 % pou­ží­va­te­ľov si vy­tvá­ra roz­lič­né hes­lá pre rôz­ne on-li­ne úč­ty a len 5 % vy­uží­va na ich uk­la­da­nie špe­cia­li­zo­va­ný bez­peč­nost­ný sof­tvér. 18 % opý­ta­ných si za­pí­še hes­lo do no­te­sa, 9 % do sú­bo­ru v za­ria­de­ní a 6 % si ho na­le­pí v blíz­kos­ti po­čí­ta­ča. Rov­na­ko 18 % pou­ží­va­te­ľov v pries­ku­me uvie­dlo, že svo­je hes­lá bež­ne zdie­ľa­jú s ro­di­nou a pria­teľ­mi.

Šta­tis­ti­ky uka­zu­jú, že krá­de­že he­siel sú bež­né. V ro­ku 2014 da­ta­bá­za Kas­per­sky Se­cu­ri­ty Network za­zna­me­na­la, že pro­duk­ty Kas­per­sky Lab za­blo­ko­va­li 3,5 mi­lió­na úto­kov schop­ných uk­rad­núť prih­la­so­va­cie úda­je a hes­lá k rôz­nym on-li­ne úč­tom. 14 % res­pon­den­tov z 23 kra­jín tiež uvie­dlo, že za­zna­me­na­li, že ich on-li­ne úč­ty niek­to v prie­be­hu ro­ka na­pa­dol.

Na to, aby ste ochrá­ni­li svo­je on-li­ne úč­ty pred neauto­ri­zo­va­ným prih­lá­se­ním, sta­čí dodr­žia­vať tých­to 5 jed­no­du­chých pra­vi­diel:

  1. Vy­tvor­te si uni­kát­ne hes­lo ku kaž­dé­mu úč­tu. Ak niek­to jed­no uk­rad­ne, os­tat­né sú v bez­pe­čí.
  2. Vy­tvá­raj­te zlo­ži­té hes­lá, kto­ré ne­mož­no ľah­ko pre­lo­miť špe­ciál­ny­mi prog­ra­ma­mi. To zna­me­ná naj­me­nej 8 zna­kov a strie­da­nie ma­lých a veľ­kých pís­men, čí­sel, inter­pun­kcie - roz­hod­ne nie me­ná do­má­cich maz­ná­či­kov ale­bo dá­tum na­ro­de­nia!
  3. Nez­die­ľaj­te svo­je hes­lo s ni­kým, ani s pria­teľ­mi. Ak ky­ber­ne­tic­kí zlo­čin­ci ne­do­ká­žu uk­rad­núť hes­lo vám, mô­že sa im to po­da­riť u nie­ko­ho iné­ho.
  4. Ulož­te si hes­lo na bez­peč­né mies­to. Ne­píš­te ho na pa­pie­rik - buď si ho za­pa­mä­taj­te, ale­bo ulož­te do špe­ciál­ne­ho prog­ra­mu na uk­la­da­nie he­siel od spo­ľah­li­vých vý­rob­cov.

Pou­ží­vaj­te dvoj­fak­to­ro­vé ove­ro­va­nie prih­la­so­va­nia, ak to služ­ba pod­po­ru­je.


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter