Softvér Boeingu 787 obsahuje chybu, ktorá môže zapríčiniť katastrofu. Po 248 dňoch ho treba reštartovať

V sof­tvé­ri no­vé­ho Boein­gu 787 Dream­li­ner bo­la ob­ja­ve­ná zra­ni­teľ­nosť, kto­rá mô­že spô­so­biť stra­tu kon­tro­ly pi­lo­ta nad lie­tad­lom up­ros­tred le­tu. Úrad­ní­ci FAA (Fe­de­ral Avia­tion Ad­mi­nis­tra­tion) ne­dáv­no vy­da­li va­ro­va­nie pre le­tec­ké spo­loč­nos­ti.

Chy­ba je kla­sic­kým pre­te­če­ním po­čí­tad­la (in­te­ger overflow) ale­bo sa naň veľ­mi po­do­bá a tý­ka sa jed­né­ho z elek­tric­kých sys­té­mov zod­po­ved­ných za pro­duk­ciu ener­gie. Pre­ja­ví sa, keď ge­ne­rá­to­ry bež­ia nep­retr­ži­te viac ako osem me­sia­cov (248 dní). Vte­dy ria­dia­ce jed­not­ky ge­ne­rá­to­rov (ge­ne­ra­tor con­trol units - GCU) prep­nú ge­ne­rá­to­ry do tzv. bez­peč­né­ho re­ži­mu, čím sa za­sta­ví do­dáv­ka prú­du. Ak lie­tad­lo prí­de o zdroj strie­da­vé­ho prú­du, mô­že to mať za nás­le­dok stra­tu kon­tro­ly nad ním, a to v kto­rej­koľ­vek fá­ze le­tu.

Boeing v sú­čas­nos­ti vy­ví­ja up­gra­de sof­tvé­ru GCU, kto­rý by ten­to ne­bez­peč­ný stav od­strá­nil. Je­den z no­vých mo­de­lov už mal prob­lém s ba­té­riou, kto­rý spô­so­bil po­žiar, iné lie­tad­lo os­ta­lo stáť na drá­he. Na chy­bu pri­šiel Boeing pri tes­toch, no pod­rob­nos­ti o nej nez­ve­rej­nil. Pod­ľa server­a Ars Tech­ni­ca však mô­že ísť o 32-bi­to­vý in­te­ger overflow (pre­te­če­nie po­čí­tad­la), kto­rý nas­ta­ne po 231 sto­ti­nách se­kun­dy (čo je 248,55 dňa) nep­retr­ži­tej pre­vádz­ky.

Sof­tvér te­da tre­ba po 248 dňoch reš­tar­to­vať. Všet­ky lie­tad­lá, kto­rých sa prob­lém tý­ka, už pod­ľa sprá­vy Boein­gu reš­tart vy­ko­na­li, a kým bu­de pot­reb­ný ďal­ší, bu­de už k dis­po­zí­cii ak­tua­li­zá­cia, kto­rá chy­bu op­ra­ví.

Zdroj: ar­stech­ni­ca.com, the­guar­dian.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter