Ústavný súd SR zrušil plošné sledovanie občanov

Zá­kon, kto­rý pri­ka­zo­val ši­ro­ké ploš­né sle­do­va­nie ob­ča­nov Slo­ven­ska sa stal mi­nu­los­ťou. Ústav­ný súd SR to­tiž s ko­neč­nou plat­nos­ťou vy­hlá­sil ploš­né sle­do­va­nie ob­ča­nov za proti­ús­tav­né. Uro­bil tak v ko­na­ní, kto­ré s po­mo­cou 30 pos­lan­cov Ná­rod­nej Ra­dy SR ini­cio­va­la or­ga­ni­zá­cia Euro­pean In­for­ma­tion So­cie­ty In­sti­tu­te.

Na ne­ve­re­je­nom za­sad­nu­tí plé­num Ústav­né­ho sú­du (PL. ÚS 10/2014) vy­hlá­si­lo us­ta­no­ve­nia § 58 ods. 5 až ods. 7 a § 63 ods. 6 zá­ko­na č. 351/2011 Z.z. o elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­ciách, kto­ré do­te­raz pri­ka­zo­va­li ope­rá­to­rom sle­do­vať ko­mu­ni­ká­ciu svo­jich uží­va­te­ľov, ako aj § 116 zá­ko­na č. 301/2005 Z. z. Trest­ný po­ria­dok a § 76a ods. 3 zá­ko­na č. 171/1993 Z. z. o Po­li­caj­nom zbo­re, kto­ré umož­ňo­va­li ich sprís­tup­ňo­va­nie, za v roz­po­re s ús­tav­ne ga­ran­to­va­ným prá­vom oby­va­te­ľov na súk­ro­mie a ochra­nu osob­ných úda­jov.

Pod­ľa zá­ko­na o elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií mu­se­li pos­ky­to­va­te­lia elek­tro­nic­kých ko­mu­ni­ká­cií ucho­vá­vať pre­vádz­ko­vé úda­je, lo­ka­li­zač­né úda­je a úda­je ko­mu­ni­ku­jú­cich strán odo dňa us­ku­toč­ne­nia ko­mu­ni­ká­cie po­čas 6 me­sia­cov, ak ide o pri­po­je­nie k inter­ne­tu, inter­ne­to­vú elek­tro­nic­kú poš­tu a te­le­fo­no­va­nie pros­tred­níc­tvom inter­ne­tu a po­čas 12 me­sia­cov, ak ide o os­tat­né dru­hy ko­mu­ni­ká­cie. Pred­me­tom ucho­vá­va­nia tak bo­lo nie­koľ­ko de­sia­tok úda­jov o tom kto, s kým, ke­dy, ako dl­ho, ako a od­kiaľ ko­mu­ni­ko­val. V rov­na­kom roz­sa­hu sa ucho­vá­va­li aj úda­je sú­vi­sia­ce s neús­peš­ný­mi po­kus­mi o vo­la­nie. Na­vy­še aj práv­na úp­ra­va sprís­tup­ňo­va­nia tých­to dát bo­la úpl­ne ar­bit­rár­na a ove­ľa be­ne­vo­len­tnej­šia ako po­rov­na­teľ­ný in­šti­tút od­po­čú­va­nia.

Za­ve­de­nie po­vin­nos­ti ucho­vá­vať úda­je pred­sta­va­lo dl­hé ro­ky ci­teľ­ný zá­sah do súk­rom­né­ho ži­vo­ta všet­kých oby­va­te­ľov Slo­ven­ska, keď­že iš­lo o ploš­né sle­do­va­nie, bez oh­ľa­du na bez­úhon­nosť a čes­tnosť jej cie­ľov. Ho­ci eš­te pres­né od­ôvod­ne­nie ná­le­zu nie je zná­me, je jas­né, že rov­na­ký zá­sah už ne­bu­de do bu­dúc­na mož­ný.

Ústav­ný súd SR svo­jím roz­hod­nu­tím potvr­dil, že ini­cia­tí­va, kto­rú EISi za­ča­lo už pred pia­ti­mi rok­mi bo­la viac ako opod­stat­ne­ná. "Do súk­ro­mia slo­ven­ských ob­ča­nov bo­lo ro­ky proti­ús­tav­ne za­sa­ho­va­né ploš­ným sle­do­va­ním ich elek­tro­nic­kej ko­mu­ni­ká­cie" uvie­dol Ľubo­mír Lu­kič, práv­nik EISi, kto­rý sa na pí­sa­ní po­da­nia po­die­ľal.

Roz­hod­nu­tie Ústav­né­ho sú­du SR priš­lo nie­koľ­ko me­sia­cov po tom ako európ­sku smer­ni­cu, kto­rá uk­la­da­la ten­to zber úda­jov za proti­ús­tav­nú vy­hlá­sil eš­te na jar 2014 Súd­ny dvor Európ­skej únie. Ústav­ný súd SR vte­dy ih­neď rea­go­val po­zas­ta­ve­ním zbe­ru úda­jov pred­bež­ným opat­re­ním, aby ho v zá­pä­tí dnes úpl­ne zru­šil.

Zdroj: eisio­nli­ne.org


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter