Pri najväčšej krádeži v histórii ukradli miliardu e-mailových adries

Dva­ja mu­ži viet­nam­skej ná­rod­nos­ti bo­li ob­vi­ne­ní z krá­de­že tak­mer mi­liar­dy e-mai­lo­vých adries a ďal­ších osob­ných in­for­má­cií o pou­ží­va­te­ľoch, kto­ré zís­ka­li pri úto­koch na sie­te ôs­mich ame­ric­kých fi­riem.

Pod­ľa ame­ric­ké­ho mi­nis­ter­stva spra­vod­li­vos­ti mu­ži v up­ly­nu­lých ro­koch uro­bi­li "naj­väč­šiu krá­dež dát v ame­ric­kej his­tó­rii". Vďa­ka úto­kom, kto­ré pre­bie­ha­li me­dzi feb­ruárom ro­ka 2009 a jú­nom 2012, hac­ke­ri zís­ka­li mi­liar­du e-mai­lo­vých adries, na kto­ré nás­led­ne ro­zo­sie­la­li ne­vy­žia­da­né e-mai­ly ob­sa­hu­jú­ce od­ka­zy na pre­daj pi­rát­ske­ho sof­tvé­ru. Z pre­da­ja toh­to sof­tvé­ru mu­ži nás­led­ne in­ka­so­va­li pro­ví­zie - pod­ľa ob­ža­lo­by si priš­li v pre­poč­te na viac ako 1,8 mi­lió­na eur.

Za útok­mi stál pri­már­ne dvad­sa­ťo­sem­roč­ný Viet­na­mec Viet Quoc Nguyen, kto­rý sa na­bú­ral do po­čí­ta­čo­vých sie­tí ôs­mich veľ­kých ame­ric­kých fi­riem. Je­ho po­moc­ník Giang Hoang Vu po­tom nás­led­ne na tie­to e-mai­ly za­sie­lal spam. Vu sa k ob­vi­ne­niam v pl­nom roz­sa­hu na ok­res­nom sú­de v štá­te Geor­gia prio­znal, Nguyen za­tiaľ ne­bol za­dr­ža­ný. Oba­ja mu­ži sa zdr­žia­va­li v ča­se úto­kov v Ho­lan­dsku, kde bol Vu v ro­ku 2012 za­dr­ža­ný a o rok nes­kôr vy­da­ný do Spo­je­ných štá­tov.

Ok­rem dvoch Viet­nam­cov ame­ric­kí ža­lob­co­via mi­nu­lý týž­deň ob­vi­ni­li aj Ka­na­ďa­na Da­vi­da-Ma­nue­la San­to­sa Da Sil­vu, kto­rý sa sta­ral o fi­nan­čnú strán­ku ve­ci. Da Sil­va bol ob­vi­ne­ný z pra­nia špi­na­vých pe­ňa­zí, pre­to­že obom mu­žom vy­plá­cal pro­ví­zie za pre­daj ile­gál­ne­ho sof­tvé­ru.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter