McAfee sa postará aj o zabezpečenie smart hodiniek LG

Bez­peč­nos­tná di­ví­zia In­te­lu ozná­mi­la, že sa do­dá rie­še­nie na za­bez­pe­če­nie no­vých in­te­li­gen­tných ho­di­niek spo­loč­nos­ti LG Watch Ur­ba­ne LTE. Nej­de však o anti­ví­ru­so­vý prog­ram, ako sa uvá­dza na niek­to­rých webo­vých server­och.

Služ­ba McA­fee Mo­bi­le Se­cu­ri­ty sa má pos­ta­rať o bez­peč­nosť pri sťa­ho­va­ní no­vých ap­li­ká­cií do za­ria­de­nia, pri on-li­ne ná­ku­poch, ko­mu­ni­ká­cii na so­ciál­nych sie­ťach a pou­ží­va­ní elek­tro­nic­ké­ho ban­kov­níc­tva. Ho­din­ky to­tiž ma­jú vlas­tnú SIM kar­tu, mo­bil­ný pla­tob­ný sys­tém a rôz­ne sní­ma­če te­les­nej ak­ti­vi­ty, tak­že ob­sa­hu­jú ve­ľa osob­ných úda­jov, kto­ré by hac­ke­ri moh­li na di­aľ­ku od­chy­tiť a zneu­žiť.

Rie­še­nie McA­fee po­mô­že ta­kis­to pri krá­de­ži. Do­dá ho­din­kám fun­kciu Kill Switch, te­da umož­ní na di­aľ­ku za­mknúť či lo­ka­li­zo­vať za­ria­de­nie a v prí­pa­de pot­re­by aj vy­ma­zať cit­li­vé dá­ta.

Zdroj: mca­fee.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter