Kybernetické hrozby sú rovnako aktuálne pre majiteľov Mac-ov ako klasických PC

Vý­sled­ky pries­ku­mu spo­loč­nos­tí Kas­per­sky Lab a B2B Inter­na­tio­nal potvr­dzu­jú, že pou­ží­va­te­ľov sys­té­mu OS X od App­le sa ky­ber­ne­tic­ké hroz­by tý­ka­jú rov­na­ko ako pou­ží­va­te­ľov iných plat­fo­riem. Je do­kon­ca mož­né, že ma­ji­te­lia po­čí­ta­čov App­le sú vy­sta­ve­ní väč­šie­mu množ­stvu ur­či­té­ho ty­pu hro­zieb.

Bez­peč­nos­tní exper­ti sí­ce do­po­siaľ ne­zaz­na­me­na­li ta­ké množ­stvo sof­tvé­ru oh­ro­zu­jú­ce­ho OS X ako v prí­pa­de Win­dows, to ale nez­na­me­ná, že by bo­li Mac za­ria­de­nia vo­či po­čí­ta­čo­vým hroz­bám imún­ne.

Pod­ľa spo­mí­na­né­ho pries­ku­mu sa s mal­vé­rom za up­ly­nu­lý rok stret­lo 26 % pou­ží­va­te­ľov des­kto­pov od App­le a 15 % pou­ží­va­te­ľov Mac­Boo­kov. O nie­čo vy­šší (31 %) je po­čet pou­ží­va­te­ľov s po­dob­nou skú­se­nos­ťou na PC. Za pov­šim­nu­tie ale sto­jí, že nap­rík­lad s mal­vé­rom ty­pu ran­somware sa stret­lo 19 % pou­ží­va­te­ľov OS X v po­rov­na­ní s len 11 % ma­ji­te­ľov po­čí­ta­čov s MS Win­dows. Po­ku­sy o zneu­ži­tie fi­nan­čných dát uvá­dza­jú ma­ji­te­lia oboch plat­fo­riem: 52 % sa tý­ka ope­rač­né­ho sys­té­mu OS X a v 54 % prí­pa­dov ide o Win­dows.

Mac_threats-2014.jpg

Z pries­ku­mu ďa­lej vy­plý­va, že vlas­tní­ci po­čí­ta­čov od App­le si hroz­by na inter­ne­te neu­ve­do­mu­jú do ta­kej mie­ry ako pou­ží­va­te­lia po­čí­ta­čov s Win­dows. Sved­čí o tom aj údaj, že 41 % európ­skych pou­ží­va­te­ľov Mac­Boo­kov ne­vie tak­mer nič o ran­somware a 34 % z nich ne­vie o exis­ten­cii škod­li­vých prog­ra­mov zneu­ží­va­jú­cich chy­by v bež­nom sof­tvé­ri.

Pries­kum tiež od­ha­lil, že až po­lo­vi­ca pou­ží­va­te­ľov po­čí­ta­čov od App­le ig­no­ru­je pot­re­bu inter­ne­to­vých bez­peč­nos­tných rie­še­ní, keď iba 38% Mac­Boo­kov v Euró­pe a 50 % sto­lo­vých po­čí­ta­čov App­le dis­po­nu­je za­bez­pe­če­ním vo­či inter­ne­to­vým hroz­bám. Až 40 % ma­ji­te­ľov App­le za­ria­de­ní sa na­vy­še pri vý­be­re bez­peč­nos­tné­ho rie­še­nia ria­dia pri­már­ne ce­nou, pri­čom 37 % vlas­tní­kov po­čí­ta­čov od App­le zoh­ľad­ňu­je i kva­li­tu.

Pou­ží­va­te­lia OS X bo­li od ne­bez­pe­čen­stiev inter­ne­tu dl­ho izo­lo­va­ní a v dôs­led­ku to­ho sa ne­cí­tia zra­ni­teľ­ní. Vzhľa­dom na to, že ky­ber­ne­tic­ké hroz­by neus­tá­le roz­ši­ru­jú po­le svo­jej pô­sob­nos­ti, je ro­zum­né sa na ne prip­ra­viť.

Zdroj: Kaspersky Lab


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter