Hackeri varujú: Odtlačok prsta možno reprodukovať aj pomocou obyčajnej fotografie

Tvr­dí to Jan Kris­sler, člen naj­väč­šie­ho európ­ske­ho zdru­že­nia hac­ke­rov, or­ga­ni­zá­cie Chaos Com­pu­ter Club. Kris­sler údaj­ne do­ká­zal vy­tvo­riť kó­piu od­tlač­ku pr­stu ne­mec­kej mi­nis­ter­ky ob­ra­ny Ur­su­ly von der Leyen iba pou­ži­tím ve­rej­ne dos­tup­ných fo­tiek.

Dô­le­ži­tým zdro­jom bo­la fo­tog­ra­fia, kto­rá ob­sa­hu­je de­tail­ný zá­ber pal­ca mi­nis­ter­ky. Kris­sler dopl­nil tú­to fot­ku o ďal­šie sním­ky a ob­ráz­ky spra­co­val po­mo­cou ko­mer­čne dos­tup­né­ho prog­ra­mu Ve­ri­Fin­ger. Vý­sled­kom bol di­gi­tál­ny od­tla­čok prs­ta, kto­rý by sa pod­ľa je­ho slov dal pou­žiť aj pri bio­met­ric­kej auten­ti­fi­ká­cií. Ha­cker upo­zor­ňu­je, že na vy­tvo­re­nie di­gi­tál­ne­ho od­tlač­ku pos­ta­čí fo­tog­ra­fia, zís­ka­ná štan­dar­dným fo­toa­pa­rá­tom.

Kris­sler ve­rí, že je­ho va­ro­va­nie bu­de mo­ti­vo­vať po­li­ti­kov k to­mu, aby po­čas ve­rej­ných pre­ja­vov no­si­li ru­ka­vi­ce a za­brá­ni­li tak po­ten­ciál­ne­mu zís­ka­niu od­tlač­kov pr­stov.

Zdroj: ven­tu­re­beat.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter