Technologické firmy v čele s Microsoftom bojujú proti vydávaniu dát umiestnených mimo USA

Mic­ro­soft ozná­mil, že vo svo­jom bo­ji pro­ti po­vin­nos­ti sprís­tup­niť ame­ric­ké­mu sú­du dá­ta ulo­že­né v dá­to­vom cen­tre v Írsku zís­kal pod­po­ru de­sia­tich veľ­kých tech­no­lo­gic­kých spo­loč­nos­tí, dvad­sia­tich troch ob­chod­ných zdru­že­ní a ne­zis­ko­vých or­ga­ni­zá­cií za­obe­ra­jú­cich sa ochra­nou ľud­ských práv a trid­sia­tich pia­tich zná­mych ved­cov a exper­tov.

Ame­ric­kí ža­lob­co­via pred ro­kom vy­da­li prí­kaz, pod­ľa kto­ré­ho im mal Mic­ro­soft v sú­vis­los­ti s vy­šet­ro­va­ním prí­pa­du tý­ka­jú­ce­ho sa ob­cho­du s dro­ga­mi sprís­tup­niť e-mai­ly ulo­že­né v je­ho dá­to­vom cen­tre v Írsku. Mic­ro­soft to od­mie­tol, ale v jú­li toh­to ro­ka mu bo­lo vy­da­nie dát na­ria­de­né ame­ric­kým sú­dom.

Fe­de­rál­ny sud­ca Ja­mes Fran­cis uvie­dol, že prí­kaz na vy­da­nie on-li­ne in­for­má­cií je ek­vi­va­len­tom in­šti­tú­tu pred­vo­la­nia, a te­da je s ním spo­je­ná po­vin­nosť vy­ho­vieť mu. Mic­ro­soft však aj na­ďa­lej s ce­lou ve­cou ne­súh­la­sí, a tak te­raz zve­rej­nil lis­ty, v kto­rom mu pod­po­ru vy­jad­ru­je množ­stvo ďal­ších veľ­kých tech­no­lo­gic­kých spo­loč­nos­tí, ob­chod­ných zdru­že­ní a ne­zis­ko­vých or­ga­ni­zá­cií za­obe­ra­jú­cich sa ochra­nou ľud­ských práv.

Me­dzi ni­mi sú Ve­ri­zon, Ama­zon, Cis­co a HP, rov­na­ko nap­rík­lad aj Ame­ric­ká ob­chod­ná ko­mo­ra a or­ga­ni­zá­cia Di­gi­tal Rights Ire­land. A tým sa vý­po­čet ani zďa­le­ka ne­kon­čí. Po­zí­ciu Mic­ro­sof­tu pod­po­ru­je nap­rík­lad spra­vo­daj­ská or­ga­ni­zá­cia CNN ale­bo no­vi­ny The Guar­dian či Was­hin­gton Post a uni­ver­zi­ty ako Har­vard, Stan­ford či Mas­sa­chu­setts In­sti­tu­te of Tech­no­lo­gy (MIT).

Mic­ro­soft a je­ho pod­po­ro­va­te­lia tvr­dia, že cen­trum v Dub­li­ne je mi­mo ame­ric­kej ju­ris­dik­cie, za­tiaľ čo pod­ľa ža­lob­cov to neh­rá žiad­nu ro­lu, keď­že sú dá­ta prís­tup­né zo Spo­je­ných štá­tov.
Mys­lí­me si, že ak sa chce jed­na vlá­da dos­tať k e-mai­lu, kto­rý je ulo­že­ný v inej kra­ji­ne, mu­sí pri tom reš­pek­to­vať ná­rod­né aj me­dzi­ná­rod­né prá­vo," uvie­dol hlav­ný práv­ny zá­stup­ca Mic­ro­sof­tu Brad Smith. Vy­uži­tie súd­nych prí­ka­zov na zís­ka­nie e-mai­lov z inej kra­ji­ny je v roz­po­re so zá­klad­ný­mi prá­va­mi na ochra­nu súk­ro­mia."

„Tak ako sme uvied­li už v mi­nu­los­ti, tech­no­lo­gic­ké spo­loč­nos­ti ako Mic­ro­soft ma­jú dob­rý dô­vod na uk­la­da­nie súk­rom­né­ho ob­sa­hu ty­pu e-mai­lov, fo­tog­ra­fií a do­ku­men­tov v dá­to­vých cen­trách, kto­ré sú umies­tne­né bliž­šie ich zá­kaz­ní­kom. Je to tak pre­to, aby zá­kaz­ní­ci ma­li rých­lej­ší a bez­peč­nej­ší prís­tup k svo­jim osob­ným in­for­má­ciám. Nap­rík­lad pre na­šich európ­skych pou­ží­va­te­ľov uk­la­dá­me dá­ta v Írsku," uvie­dol Mic­ro­soft na svo­jom blo­gu s tým, že Spo­je­né štá­ty ma­jú s rôz­ny­mi štát­mi sve­ta uzat­vo­re­né množ­stvo me­dzi­ná­rod­ných zmlúv, kto­ré im umož­ňu­jú po­ža­do­vať in­for­má­cie le­gál­nou ces­tou, a tak net­re­ba ile­gál­ne za­sa­ho­vať do cu­dzích ju­ris­dik­cií.

Zdroj: Com­pu­terWorld


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter