Pohodlná a bezpečná ochrana. Dashlane vie zmeniť všetky vaše heslá na jedno kliknutie

Služ­ba na sprá­vu he­siel Das­hla­ne, fun­gu­jú­ca na bá­ze pred­plat­né­ho, za­vied­la v tých­to dňoch no­vú fun­kciu - schop­nosť zme­niť všet­ky hes­lá k úč­tom po­mo­cou je­di­né­ho klik­nu­tia, a to vrá­ta­ne úč­tov, kde je po­vo­le­ná dvoj­fak­to­ro­vá auten­ti­zá­cia. Tá­to mož­nosť má fun­go­vať pri štar­te 75 naj­pou­ží­va­nej­ších webo­vých strá­nok. Pat­rí me­dzi ne nap­rík­lad Ama­zon, App­le, Fa­ce­book, Goog­le, Lin­ke­dIn, Pay­Pal, Pin­te­rest a Twit­ter.

Fun­kcia naz­va­ná Password Chan­ger vznik­la po ak­vi­zí­cii newyor­ské­ho star­tu­pu Pas­sO­ma­tic, kto­rý vy­vi­nul zá­klad­nú tech­no­ló­giu. V sú­čas­nos­ti ju mož­no pou­žiť na des­kto­po­vých ver­ziách Das­hla­ne pre PC a po­čí­ta­če Mac, no prip­ra­vu­je sa aj mo­bil­ná ver­zia.

Das­hla­ne te­raz ob­sa­hu­je veľ­ké ze­le­né tla­čid­lo s ná­pi­som chan­ge all password (zme­niť všet­ky hes­lá). Ak naň klik­ne­te, všet­ky exis­tu­jú­ce hes­lá sa nah­ra­dia no­vý­mi, kto­ré sú je­di­neč­né a ná­hod­ne ge­ne­ro­va­né. Ak je na strán­ke nas­ta­ve­ná dvoj­fak­to­ro­vá auten­ti­zá­cia, pop-up ok­no po­žia­da pou­ží­va­te­ľa o za­da­nie kó­du ale­bo od­po­veď na bez­peč­nos­tnú otáz­ku.

dashlane_verification_popup..png

Das­hla­ne plá­nu­je za­viesť aj mož­nosť nas­ta­viť zme­nu ur­či­tých he­siel v pra­vi­del­ných inter­va­loch. Pod­ľa Alexisa Fo­ge­la, spo­lu­zak­la­da­te­ľa a pro­duk­to­vé­ho šé­fa Das­hla­ne, tak chcú rea­go­vať na kri­tic­kú chy­bu za­bez­pe­če­nia v pro­to­ko­le OpenSSL, zná­mu pod náz­vom Heartbleed, kto­rá v tom­to ro­ku oh­ro­zi­la de­siat­ky mi­lió­nov server­ov.

Das­hla­ne so síd­lom v New Yor­ku a Pa­rí­ži v Spo­je­ných štá­toch tro­cha zos­tá­va v tie­ni naj­pou­ží­va­nej­šej služ­by na sprá­vu he­siel 1Password. Na­priek to­mu má 3 mi­lió­ny pou­ží­va­te­ľov a rých­lo ras­tie. Na jed­nom za­ria­de­ní mož­no Das­hla­ne pou­žiť bez­plat­ne, ale syn­chro­ni­zá­cia me­dzi via­ce­rý­mi za­ria­de­nia­mi sto­jí 39,99 do­lá­ra roč­ne.

Zdroj: the­ver­ge.com


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter