Slovenská sporiteľňa upozorňuje klientov na podvodné e-maily

Slo­ven­ská spo­ri­teľ­ňa za­zna­me­na­la pod­vod­né e-mai­ly, kto­rý­mi sa hac­ke­ri sna­žia zís­kať prís­tu­po­vé hes­lá k inter­net­ba­kin­gu klien­tov. Ako ďa­lej in­for­mo­val ho­vor­ca spo­loč­nos­ti Šte­fan Frim­mer, ide o no­vú vl­nu phis­hin­go­vých úto­kov. Naj­mä v ob­do­bí via­noč­ných sviat­kov sú pod­ľa ne­ho pod­vod­ní­ci ak­tív­nej­ší.

Ban­ka pre­to upo­zor­ňu­je svo­jich klien­tov, aby bo­li oboz­ret­ní a nek­li­ka­li na lin­ky v po­doz­ri­vých e-mai­loch. Spo­ri­teľ­ňa pod­ľa jej vy­jad­re­ní nik­dy ne­po­ža­du­je in­for­má­cie o úč­toch, te­le­fón­nych čís­lach, prih­la­so­va­cích úda­joch, kó­doch do slu­žieb elek­tro­nic­ké­ho ban­kov­níc­tva ale­bo o pla­tob­ných kar­tách. Všet­ky po­ku­sy o pod­vod ban­ka ak­tív­ne pre­ve­ru­je a v prí­pa­de, že zis­tí po­doz­ri­vé ak­ti­vi­ty, pod­ni­ká kro­ky ve­dú­ce k za­brá­ne­niu vzni­ku ško­dy.

Pod­vod­né e-mai­ly sa pod­ľa Slo­ven­skej spo­ri­teľ­ne pr­výk­rát ob­ja­vi­li 27. no­vem­bra 2014. Ob­sa­hu­jú hla­vič­ku od­osie­la­te­ľa Inter­net­ban­king SLSP, a.s. a bo­li od­os­la­né z ad­re­sy Ted­hes­sling@snel­net.net s pred­me­tom "Dô­le­ži­té bez­peč­nos­tné upo­zor­ne­nia". Ide pod­ľa Frim­me­ra o pod­vod­nú phis­hin­go­vú ak­ti­vi­tu. Ak niek­to­rý z klien­tov dos­ta­ne ta­ký­to e-mail, ban­ka ho od­po­rú­ča bez ot­vo­re­nia vy­ma­zať. E-mai­lo­vá ad­re­sa od­osie­la­te­ľa, ako aj pred­met e-mai­lu sa však mô­žu pod­ľa Frim­me­ra me­niť.

V pod­vod­ných e-mai­loch, kto­ré ma­jú vzbu­diť do­jem, že sú od­os­la­né zo Slo­ven­skej spo­ri­teľ­ne, sú klien­ti vy­zva­ní na "od­om­knu­tie on­li­ne ban­kov­níc­tva" ale­bo na "do­kon­če­nie ove­re­nia po za­blo­ko­va­ní úč­tu". V oboch prí­pa­doch e-mai­ly vy­zý­va­jú klik­núť na lin­ku v sprá­ve. Po klik­nu­tí sa ot­vo­rí pod­vod­ná inter­ne­to­vá strán­ka, kto­rá sa po­do­bá na hlav­nú strán­ku inter­net­ban­kin­gu Slo­ven­skej spo­ri­teľ­ne.

Zdroj: SITA


Ohodnoťte článok:
   
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter