Twitter chce skoncovať s prihlasovaním sa do aplikácií statickým heslom

Twit­ter uvie­dol no­vý nás­troj pre vý­vo­já­rov, kto­rý umož­ní pou­ží­va­te­ľom prih­lá­siť sa do ap­li­ká­cií na svo­jich smar­tfó­noch po­mo­cou svoj­ho te­le­fón­ne­ho čís­la a za­sla­né­ho kó­du na­mies­to tra­dič­né­ho za­dá­va­nia hes­la. Služ­ba sa na­zý­va Di­gits.

Keď vý­vo­jár pri­dá do svo­jej ap­li­ká­cie Di­gits, pou­ží­va­teľ sa bu­de môcť prih­lá­siť za­da­ním svoj­ho te­le­fón­ne­ho čís­la, na kto­ré mu vzá­pä­tí prí­de z Twit­te­ru SMS s ove­ro­va­cím kó­dom. Pou­ží­va­teľ po­tom za­dá na prih­lá­se­nie ten­to ove­ro­va­cí kód. Po pou­ži­tí kaž­dý kód exspi­ru­je.

Vy­ze­rá to po­dob­ne ako dvoj­fak­to­ro­vé ove­ro­va­nie. Twit­ter te­da spo­lup­ra­cu­je s vý­vo­jár­mi na za­bu­do­va­ní ove­ro­va­nia v dvoch kro­koch do väč­ši­ny ap­li­ká­cií. Ten­to sys­tém nie je úpl­ne no­vý, po­dob­né prih­la­so­va­nie ne­ja­ký čas pou­ží­val nap­rík­lad aj What­sApp. Za­ve­de­nie Di­gits však mô­že zlep­šiť za­bez­pe­če­nie tým, že bu­de na­bá­dať, aby čo­raz viac vý­vo­já­rov za­vie­dlo rov­na­ký typ prih­la­so­va­cie­ho pro­ce­su.

Di­gits má už aj vlas­tnú webo­vú strán­ku. Prih­la­so­va­cia ob­ra­zov­ka bu­de vy­ze­rať tak­to:

twitter_digits.JPG

Po­dob­nú sna­hu za­viesť no­vý spô­sob ove­ro­va­nia má aj Goog­le, kto­rý ne­dáv­no za­čal po­nú­kať prih­la­so­va­nie po­mo­cou kľú­ča USB.

Zdroj: bu­si­nes­sin­si­der.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter