Google blokoval skracovač bit.ly, vyhodnotil ho ako nebezpečný

Mož­no ste aj vy ma­li v pos­led­ných dňoch prob­lém s prís­tu­pom na URL skrá­te­né cez ob­ľú­be­nú služ­bu skra­co­va­ča bit.ly. Mno­hých pou­ží­va­te­ľov inter­ne­tu pri prís­tu­pe na ta­ké­to od­ka­zy pri­ví­ta­lo hlá­se­nie fun­kcie Bez­peč­né pre­hlia­da­nie Goog­le (Sa­fe Browsing).

google_bitly.jpg

Prob­lém sa tý­kal pre­hlia­da­čov Mo­zil­la Fi­re­fox a Goog­le Chro­me, za­tiaľ čo v pre­hlia­da­čoch Sa­fa­ri a Inter­net Explo­rer fun­go­va­li od­ka­zy v po­riad­ku.

Pod­ľa vy­jad­re­nia Goog­lu sa na tej­to strán­ke v pos­led­nom ča­se ob­ja­vi­li po­doz­ri­vé ak­ti­vi­ty. Z 91 854 tes­to­va­ných webo­vých strá­nok za pos­led­né tri me­sia­ce „669 strán ob­sa­ho­va­lo škod­li­vý sof­tvér na stiah­nu­tie a in­šta­lo­va­nie bez súh­la­su pou­ží­va­te­ľa". To za­hŕňa­lo 200 trój­skych ko­ňov, 185 exploi­tov a 152 exploi­tov zneu­ží­va­jú­cich Ja­vaS­cript. Chý­ba­lo však vy­svet­le­nie, čo je prí­či­nou blo­ko­va­nia všet­kých od­ka­zov Bit.ly. No vzhľa­dom na to, že ov­plyv­ne­ný bol aj Fi­re­fox, zrej­me neš­lo len o preh­na­nú horli­vosť Goog­lu a na Bit.ly sa di­alo nie­čo škod­li­vé.

Je prav­da, že ľu­dia mô­žu za od­ka­zy ty­pu bit,ly skryť čo­koľ­vek a mô­žu viesť na strán­ky za­mo­re­né mal­vé­rom. Keď na ta­ký­to od­kaz klik­ne­te, vlas­tne ne­vie­te, kam vás za­ve­die, čo je tro­chu bez­peč­nost­ný prob­lém. Ale za­pí­sa­nie všet­kých od­ka­zov ge­ne­ro­va­ných cez Bit­ly na blac­klist zrej­me nie je správ­na ces­ta. Asi iš­lo o ne­do­ro­zu­me­nie, veď Bit­ly sám ose­be ni­ja­ké strán­ky ne­hos­tí.

Bit.ly cez Twit­ter vy­hlá­sil, že si je ve­do­mý prob­lé­mu a zá­le­ži­tosť vy­šet­ru­je. V so­bo­tu po­po­lud­ní URL na bit.ly pres­ta­li byť blo­ko­va­né. No­vo vy­tvo­re­né od­ka­zy fun­go­va­li, pre­to­že pou­ží­va­li do­mé­nu Bit­ly.com. Pod­ľa pre­vádz­ko­va­te­ľa bo­lo blo­ko­va­nie neop­ráv­ne­né.

bitly_twitter.jpg

Zdroj: the­nextweb.com
news.sof­tpe­dia.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter