Twitch zakázal sexuálne vyzývavé oblečenie, nepáčia sa mu ani plavky

Twitch prá­ve na­sa­dil no­vé pra­vid­lá pou­ží­va­nia, v kto­rých vy­ža­du­je od strea­me­rov pri­me­ra­né oblie­ka­nie. Zna­me­ná to, že ak chce­te vy­sie­lať, nes­mie­te si oblie­kať sexuál­ne vy­zý­va­vé ob­le­če­nie, uka­zo­vať bie­li­zeň, plav­ky, ísť na ob­raz len so za­kry­tý­mi bra­dav­ka­mi a nes­mie­te sa uka­zo­vať ani do pol pá­sa vy­zle­če­ní, či už ste že­na, ale­bo muž. Ak sa chce­te uka­zo­vať, má­te ísť na pláž, nie na Twitch.

Ke­by ste ma­li nie­čo po­dob­né ob­le­če­né ale­bo vy­zle­če­né, jed­no­du­cho si otoč­te ka­me­ru na tvár. Prí­pad­ne si kúp­te trič­ko Twitch, kto­ré pre­dá­va­jú.

Ok­rem to­ho Twitch zdô­raz­ňu­je, že je služ­ba ur­če­ná na strea­mo­va­nie her­né­ho ob­sa­hu a va­še ka­ná­ly sa mu­sia pri­már­ne tý­kať hier. Do­dá­va, že nes­mie­te strea­mo­vať eš­te ne­vy­da­né hry bez po­vo­le­nia auto­rov, rov­na­ko bez po­vo­le­nia ne­mô­že­te res­trea­mo­vať ob­sah iných ka­ná­lov a, sa­moz­rej­me, ne­mô­že­te mať žiad­ne ra­sis­tic­ké, sexuál­ne, ho­mo­fób­ne na­ráž­ky. Na­ko­niec ani žiad­ny spam, ani ha­te.

Zdroj: Sec­tor


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter