Cieľom hackerského útoku na konferencii Globsec v Bratislave boli politické špičky

Bez­peč­nos­tná kon­fe­ren­cia Glob­sec, kto­rá sa v má­ji ko­na­la v Bra­tis­la­ve, sa sta­la ter­čom úto­ku hac­ke­rov. Pou­ži­li pri ňom e-mai­ly zdan­li­vo za­sla­né us­po­ria­da­te­ľom. Po ot­vo­re­ní škod­li­vej príl­ohy zís­ka­li hac­ke­ri prís­tup do po­čí­ta­čov účas­tní­kov kon­fe­ren­cie.

Účas­tník­mi kon­fe­ren­cie bo­li nap­rík­lad ge­ne­rál­ny ta­jom­ník NA­TO An­ders Fogh Ras­mus­sen, pre­mié­ri a mi­nis­tri z nie­koľ­kých kra­jín, ge­ne­rá­li a bez­peč­nos­tní ana­ly­ti­ci.

Pod­ľa spo­loč­nos­ti ESET väč­ši­na obe­tí po­chá­dza z Poľ­ska a Uk­ra­ji­ny a ide pre­važ­ne o veľ­ké pod­ni­ky a štát­ne in­šti­tú­cie.

Ana­lý­zy uká­za­li, že útok bol sú­čas­ťou dl­hotr­va­jú­cej hac­ker­skej kam­pa­ne za­me­ra­nej pro­ti NA­TO, európ­skym a uk­ra­jin­ským úra­dom, te­le­ko­mu­ni­kač­ným a ener­ge­tic­kým pod­ni­kom, kto­rá sa za­ča­la už v ro­ku 2009. Pou­ži­tá me­tó­da a nás­tro­je sved­čia o tom, že úto­ky moh­li po­chá­dzať z Rus­ka. Bol to­tiž pou­ži­tý nás­troj Black Ener­gy, škod­li­vý kód, kto­rý je ob­ľú­be­ný naj­mä v tej­to kra­ji­ne.

ESET a fín­ska spo­loč­nosť F-Se­cu­re od­ha­li­li niek­to­ré po­chyb­né ak­ti­vi­ty už v sep­tem­bri.

„Mô­že­me s is­to­tou potvr­diť, že Glob­sec bol zneu­ži­tý na útok a cie­ľom moh­li byť je­ho účas­tní­ci. Do­ká­že­me ta­kis­to potvr­diť, že väč­ši­nu obe­tí sme naš­li na Uk­ra­ji­ne a v Poľ­sku. Iš­lo o štát­ne in­šti­tú­cie a veľ­ké fir­my. Pre­to sa dom­nie­va­me, že iš­lo o cie­le­ný útok," uvied­la Zu­za­na Ho­lo­šo­vá z anti­ví­ru­so­vej spo­loč­nos­ti ESET.

„Do­te­raz sme ne­dos­ta­li žiad­nu spät­nú väz­bu od účas­tní­kov kon­fe­ren­cie," vy­jad­ril sa Ivan Ru­dolf, me­diál­ny zá­stup­ca Glob­sec.

Zdroj: spec­ta­tor.sme.sk


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter