Satya Nadella: Aj my máme freemium, hovorí sa mu pirátstvo

Šéf Mic­ro­sof­tu Sa­tya Na­del­la ne­dáv­no pos­ky­tol roz­siah­ly roz­ho­vor pre CNBC. Ok­rem iné­ho tam spo­me­nul, že spo­loč­nosť má už dl­ho ob­chod­ný mo­del freemium.

Na poz­nám­ku re­dak­to­ra Jo­na Fort­ta, že v Si­li­con Valley ve­ľa star­tu­pov sta­vi­lo na mo­del freemium, ale Mic­ro­soft si rad­šej ne­chá za­pla­tiť za svoj sof­tvér, kto­ré­ho vý­voj sto­jí ve­ľa ča­su a pe­ňa­zí, Na­del­la od­po­ve­dal: „No, my sme vždy ma­li svo­je freemium. Ob­čas sa na­še freemium na­zý­va pi­rát­stvo."

No­vá expli­cit­ná stra­té­gia freemium spo­loč­nos­ti má na roz­diel od pi­rát­skych kó­pií Win­dows po­ten­ciál pri­ná­šať pre fir­mu opa­ku­jú­ce sa príj­my. Mic­ro­soft nap­rík­lad je ochot­ný roz­dá­vať na OneD­ri­ve úlo­žis­ko so sluš­nou veľ­kos­ťou, ak si pou­ží­va­te­lia za­re­gis­tru­jú ďal­ší, už pla­te­ný úlož­ný pries­tor, kú­pia si Of­fi­ce 365 ale­bo no­vý po­čí­tač s Win­dows.

„Chce­me, aby kaž­dý bez prob­lé­mov mo­hol pou­ží­vať OneD­ri­ve. A po­tom, keď ho za­čnú pou­ží­vať na pod­ni­ka­nie, chce­me ho mo­ne­ti­zo­vať. Te­da nech­ce­me, aby ho ľu­dia za­ča­li pou­ží­vať až vte­dy, keď už ma­jú ob­chod­nú li­cen­ciu ale­bo pred­plat­né," vy­svet­lil Na­del­la.

Ako ďal­ší prík­lad spo­me­nul nu­lo­vú ce­nu Win­dows SKU. Mic­ro­soft si uve­do­mu­je, že mo­del freemium je žia­da­ný, a chce byť v tej­to ob­las­ti kon­ku­ren­cies­chop­ný. Win­dows a Of­fi­ce spo­lu s Ado­be Pho­tos­ho­pom sú dl­ho­do­bo na če­le zoz­na­mu pi­rát­ske­ho sof­tvé­ru. Zdá sa, že no­vé ve­de­nie spo­loč­nos­ti chce náj­sť no­vé rie­še­nia aj na ten­to prob­lém.

Zdroj: tech­crunch.com
be­ta­news.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter