Hackeri vlani z nabúraných ústrední VoIP uskutočnili podvodné volania za 4,73 mld. dolárov

Hac­ke­ri, kto­rí zís­kal neop­ráv­ne­ný prís­tup do fi­rem­ných ús­tred­ní VoIP, vla­ni us­ku­toč­ni­li pod­vod­né vo­la­nia za 4,73 mld. do­lá­rov, čo je asi o 1 mi­liar­du do­lá­rov viac ako v ro­ku 2011.

Obe­ťa­mi sa stá­va­jú naj­mä ma­lé a stred­né fir­my. Hac­ke­ri sa na­bú­ra­jú do ús­tred­ne zvy­čaj­ne cez ví­kend a vďa­ka vý­kon­ným po­čí­ta­čom mô­žu us­ku­toč­ňo­vať stov­ky ho­vo­rov sú­čas­ne. Nap­rík­lad ar­chi­tek­to­nic­kej fir­me Fo­re­man See­ley Foun­tain Ar­chi­tec­tu­re za tri dni uro­bi­li účet na 166-ti­síc do­lá­rov tým, že vo­la­li na čís­la so zvý­še­nou ta­ri­fou v Gam­bii, So­mál­sku a na Ma­le­di­vách. Pri bež­nej pre­vádz­ke by fir­me tr­va­lo 34 ro­kov, kým by do­siah­la te­le­fón­ne pop­lat­ky v ta­kej­to vý­ške.

Naj­väč­ší ope­rá­to­ri pou­ží­va­jú so­fis­ti­ko­va­né sys­té­my na de­te­go­va­nie pod­vod­né­ho ko­na­nia a za­bra­ňu­jú vy­tvo­re­niu ta­kých­to vy­so­kých úč­tov. No ma­lé a stred­né fir­my čas­to vy­uží­va­jú služ­by men­ších lo­kál­nych ope­rá­to­rov, kto­rí si ne­mô­žu do­vo­liť pre­vádz­ko­vať ta­ké­to sys­té­my a tr­va­jú na tom, aby im zá­kaz­ník účet za­pla­til.

Aj oni sa­mi to­tiž mu­sia za­pla­tiť pre­po­jo­va­cie pop­lat­ky za ta­ké­to ho­vo­ry ope­rá­to­rom pre­vádz­ku­jú­cim tie­to čís­la. Naj­čas­tej­šie ide o psy­cho­lo­gic­ké lin­ky a sexuál­ne če­ty. Zá­kon za­tiaľ ten­to prob­lém neup­ra­vu­je, a tak je ťaž­ké do­vo­lať sa spra­vod­li­vos­ti.

Zdroj: ny­ti­mes.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter