Z Dropboxu unikli stovky hesiel. Dropbox popiera hacking.

Na Red­di­te sa v pon­de­lok ob­ja­vil od­kaz na sú­bor, kto­rý ob­sa­hu­je stov­ky pou­ží­va­teľ­ských mien a he­siel pre úč­ty Drop­boxu vo for­má­te oby­čaj­né­ho textu. Od­kaz vie­dol na server pas­te­bin.com, kde bo­li umies­tne­né až šty­ri ta­ké­to sú­bo­ry.

Niek­to­rí pou­ží­va­te­lia Red­di­tu potvr­di­li, že sa im kom­bi­ná­ciou tých­to prih­la­so­va­cích úda­jov po­da­ri­lo prih­lá­siť na viac úč­tov.

Za­tiaľ nie je jas­né, od­kiaľ tie­to úda­je po­chá­dza­jú a koľ­ko pou­ží­va­te­ľov je za­siah­nu­tých.

Drop­box však tvr­dí, že unik­nu­té hes­lá ne­po­chá­dza­jú z je­ho webu, ale bo­li uk­rad­nu­té zo slu­žieb tre­tích strán. Drop­box vraj ne­bol na­bú­ra­ný a väč­ši­na od­cu­dze­ných he­siel exspi­ro­va­la už pred dl­hším ča­som. Aj plat­nosť os­tat­ných he­siel údaj­ne už vy­pr­ša­la. Drop­box ho­vo­rí, že vy­ko­ná­va ob­no­vu he­siel od­vte­dy, čo pred pár me­siac­mi bo­li zis­te­né „po­doz­ri­vé ak­ti­vi­ty" na tých­to úč­toch.

Blesk_drobox.jpg

Pou­ží­va­te­ľom Drop­boxu sa te­da od­po­rú­ča urý­chle­ne zme­niť hes­lo a ak­ti­vo­vať si dvoj­fá­zo­vé prih­lá­se­nie.

Zdroj: the­nextweb.com


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter