Ochrana osobných dát v Európe bude miernejšia, ušetrí to 2,3 miliardy eur

Mi­nis­tri člen­ských štá­tov pre­dis­ku­to­va­li no­vý návrh na­ria­de­nia o ochra­ne osob­ných úda­jov, kto­ré má zmier­niť niek­to­ré po­žia­dav­ky uva­le­né na fir­my v tej­to ob­las­ti skôr.

Návr­hy mi­nis­trov spra­vod­li­vos­ti člen­ských štá­tov na uvoľ­ne­nie pra­vi­diel na ochra­nu osob­ných úda­jov sú pod­ľa lo­bis­tic­kej sku­pi­ny pod­po­ro­va­nej IBM, Mic­ro­sof­tom a Orac­lom krok správ­nym sme­rom. 

Aj tak sa však pod­ľa tej­to sku­pi­ny od tech­no­lo­gic­kých fi­riem vy­ža­du­jú v ur­či­tých oh­ľa­doch pri­veľ­mi prís­ne pra­vid­lá. „Prís­tup za­lo­že­ný na ri­zi­kách je prag­ma­tic­ký spô­sob ochra­ny cit­li­vých dát, pri­čom zá­ro­veň za­me­dzu­je ne­vyh­nut­né spo­ma­ľo­va­nie prie­to­ku dát v prí­pa­doch, keď súk­ro­mie pou­ží­va­te­ľov nie je oh­ro­ze­né," uvie­dol ria­di­teľ or­ga­ni­zá­cie Di­gi­tal Euro­pe John Hig­gins. 

Na piat­ko­vom ro­ko­va­ní Ra­dy Euró­py sa v rám­ci dl­hotr­va­jú­cich snáh o re­for­mu práv­nych no­riem EÚ v ob­las­ti ochra­ny dát navrhlo pri­ja­tie me­nej prís­nych pra­vi­diel na ochra­nu osob­ných úda­jov, kto­ré nie sú po­va­žo­va­né za „vy­so­ko ri­zi­ko­vé". 

Sú­čas­ná smer­ni­ca o ochra­ne osob­ných úda­jov po­chá­dza z ro­ku 1995 a re­for­ma je za­me­ra­ná na opä­tov­né upev­ne­nie dô­ve­ry pou­ží­va­te­ľov v inter­ne­to­vé služ­by, ak­tua­li­zá­ciu pra­vi­diel tak, aby ref­lek­to­va­li no­vé tech­no­ló­gie, a po­ten­ciál­ne ušet­re­nie fir­mám 2,3 mi­liar­dy eur roč­ne vďa­ka zní­že­niu ad­mi­nis­tra­tív­nej zá­ťa­že. 

Ra­da Euró­py sa skla­dá z mi­nis­trov jed­not­li­vých člen­ských kra­jín. To, mi­nis­tri aké­ho re­zor­te sa zí­du, zá­le­ží na té­me dis­ku­sie. V pia­tok bo­li na ra­de mi­nis­tri spra­vod­li­vos­ti, kto­rí dis­ku­to­va­li o zme­nách návr­hu na­ria­de­nia o ochra­ne úda­jov, kto­rý bol pred­ne­se­ný mi­nu­lý týž­deň ta­lian­skou vlá­dou. Ta­lian­sko je v sú­čas­nos­ti pred­se­da­jú­cim štá­tom Ra­dy Euró­py (štá­ty sa strie­da­jú po šies­tich me­sia­coch). 

Európ­ska ko­mi­sia - vý­kon­ný or­gán EÚ - pr­výk­rát navrh­la pri­ja­tie no­vé­ho na­ria­de­nia o ochra­ne dát v ja­nuá­ri 2012, Európ­sky parla­ment návrh schvá­lil s mier­ny­mi zme­na­mi v mar­ci toh­to ro­ka.
V rám­ci návr­hu, na kto­rom sa zhod­li mi­nis­tri spra­vod­li­vos­ti v pia­tok, sa ne­bu­de od spo­loč­nos­tí s me­nej než 250 za­mes­tnan­ca­mi vy­ža­do­vať, aby v prí­pa­doch, že ne­pôj­de o „vy­so­ko ri­zi­ko­vé dá­ta", pre re­gu­lá­to­rov vied­li zoz­nam dát, kto­ré kon­tro­lu­jú ale­bo spra­cú­va­jú. 

Väč­šie spo­loč­nos­ti, ako App­le, CA Tech­no­lo­gies, Hewlett-Pac­kard, SAP a ďal­ší čle­no­via DI­GI­TA­LEURO­PE, bu­dú mu­sieť aj na­ďa­lej viesť zoz­nam dát, kto­ré spra­cú­va­jú, čím sa dá vy­svet­liť nie veľ­mi vre­lé pri­ja­tie návr­hu tou­to or­ga­ni­zá­ciou. 

„V texte je aj na­ďa­lej množ­stvo sla­bých miest, kto­ré vo svo­jom dôs­led­ku bu­dú zna­me­nať zby­toč­ný tlak na správ­cu a spra­co­va­te­ľa dát, pri­čom ne­dôj­de k žiad­ne­mu zlep­še­niu ochra­ny pou­ží­va­te­ľov," uvied­la vo vy­hlá­se­ní sku­pi­na. 

Návrh schvá­le­ný mi­nis­tra­mi spra­vod­li­vos­ti ta­kis­to od fi­riem vy­ža­du­je, aby vy­ko­na­li po­sú­de­nie vply­vu ri­zík spo­je­ných s dr­ža­ním dát, čo je pro­ces, kto­rý DI­GI­TA­LEURO­PE ozna­čil ako príl­iš zlo­ži­tý. 

Or­ga­ni­zá­cie na­vy­še tvr­dia, že pra­vid­lá na spra­co­va­nie dát (naj­atý­mi) tre­tí­mi sub­jek­tmi sú príl­iš ob­me­dzu­jú­ce. Pra­vid­lá vy­ža­du­jú­ce za­mes­tná­vať špe­ciál­ne ško­le­ných ľu­dí v ob­las­ti ochra­ny dát, kto­rí ma­jú za­bez­pe­čiť sú­lad so zá­kon­mi, sú po­tom „ťaž­ko­pád­ne a nep­ruž­né". 

Ďal­ší prob­lém spo­čí­va údaj­ne v tom, že ako vy­so­ko ri­zi­ko­vá je ozna­če­ná väč­ši­na dát. „Ne­dá­va žiad­ny zmy­sel na­zý­vať tú­to po­li­ti­ku ako pos­ta­ve­nú na ri­zi­kách, keď reali­ta je ta­ká, že pod­ľa zá­ko­na je všet­ko za­ra­de­né v ka­te­gó­rii vy­so­ko ri­zi­ko­vé," do­da­la sku­pi­na. 

Návrh na­ria­de­nia, o kto­rom sa dis­ku­tu­je už tak­mer tri ro­ky, má stá­le ďa­le­ko k to­mu, aby pre­šiel le­gis­la­tív­nym pro­ce­som. Európ­sky parla­ment bu­de mu­sieť zme­ny vy­ko­na­né mi­nis­tra­mi schvá­liť. Od­vte­dy, čo sa dis­ku­sie o na­ria­de­ní za­ča­li, však bol zvo­le­ný no­vý parla­ment a čos­ko­ro bu­de no­mi­no­va­ná aj no­vá ko­mi­sia.

Zdroj: com­pu­terworld.cz


Ohodnoťte článok:
 
 
 

24 hodín

týždeň

mesiac

Najnovšie články

EÚ schvá­li­la sys­tém Pri­va­cy Shield na ochra­nu európ­skych dát na ame­ric­kých server­och
Európska únia ukončila rokovania s americkou stranou týkajúce sa odovzdávania osobných údajov spoločnostiam sídliacim v USA. čítať »
 
Hac­ke­ri ov­lád­li dro­ny NA­SA a plá­no­va­li ha­vá­riu Glo­bal Hawk
Hackerskej skupine vystupujúcej pod názvom AnonSec sa podarilo nabúrať do špeciálneho programu na ovplyvňovanie počasia, nad ktorým má v súčasnosti kontrolu americká NASA. čítať »
 
Alian­cii Fair-play a plat­for­me Slo­ven­sko.Di­gi­tal sa ne­poz­dá­va­jú šty­ri IT pro­jek­ty mi­nis­terstiev
Neziskové občianske združenie Aliancia Fair-play (AFP) a Platforma Slovensko.Digital žiadajú ministerstvá vnútra, dopravy a školstva, aby zastavili a prehodnotili obstarávania štyroch veľkých IT projektov, ktoré v rezortoch momentálne prebiehajú. čítať »
 
Mô­že sa zo zmu­to­va­nej zi­ky stať glo­bál­na hroz­ba?
Vírus zika sa začal rýchlo šíriť po celom svete. V teplých oblastiach oboch amerických kontinentov, kam sa dostal začiatkom minulého roka, už možno hovoriť o pandémii. čítať »
 
Jad­ro­vé zbra­ne ma­jú ochrá­niť Zem pred prí­pad­ným ar­ma­ge­do­nom
Aj keď sa o jadrových zbraniach hovorí zväčša v negatívom svetle, vedci v nich paradoxne vidia efektívny spôsob na záchranu Zeme pred prípadnou hrozbou. čítať »
 
Di­gi­tál­na bez­peč­nosť v ro­ku 2016: Inter­net ve­cí, mo­bil­né za­ria­de­nia a ochra­na de­tí
ESET každý rok pripravuje svoj prehľad bezpečnostných tém, ktoré budú v najbližších mesiacoch trápiť bežných používateľov alebo firmy a organizácie. čítať »
 
Len 17-roč­ný mla­dík vy­na­šiel ven­ti­lá­to­ro­vý sys­tém brá­nia­ci ší­re­niu mik­ró­bov v lie­tad­le
Chytiť nejakú chorobu na palube lietadla nie je nič príjemné. Pritom mnohé vírusy nebezpečných chorôb, ako je napr. SARS či vtáčia chrípka, sa v nedávnej minulosti šírili po svete práve prostredníctvom lietadiel. čítať »
 
ESET pri­dá­va do kon­zo­ly vzdia­le­nej sprá­vy ma­na­žo­va­nie iP­ho­nov a iPa­dov
ESET vydáva ESET Virtualization Security. Toto nové riešenie pre VMware vShield nevyžadujúce nasadenie agenta kombinuje využitie ESET Virtualization Security s konzolou vzdialenej správy ESET Remote Administrator tak, aby poskytovalo ochranu oceňovaného skenovacieho jadra spolu s osvedčenou vzdialenou správou. čítať »
 
 
 
  Zdieľaj cez Facebook Zdieľaj cez Google+ Zdieľaj cez Twitter Zdieľaj cez LinkedIn Správy z RSS Správy na smartfóne Správy cez newsletter